Tag: e-service

ภาษีธุรกิจ

วิธีแก้ปัญหา Facebook เก็บ VAT 7% ภาษี ยิง ad ของ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

วิธีแก้ปัญหา Facebook เก็บภาษี 7% จากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ภาษี e-service สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ ยิง ad โฆษณา Facebook Google และ ภ.พ.36 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรรพากรดันกฎหมายเก็บ VAT ผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ สร้างความเป็นธรรม
และยกระดับระบบภาษีไทยทัดเทียมนานาชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ เพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ หรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)