Tag: แจกเงิน

ทั่วไป

เงื่อนไขการใช้สิทธิเงิน 3,000 ‘โครงการคนละครึ่ง’ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

รัฐบาลจัดโครงการ “คนละครึ่ง” ให้ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงินคนละ 3,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแอปเป๋าตังของกรุงไทย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)