Tag: เลือกตั้ง

งบประมาณ

เปิดงบประมาณที่ใช้ในการจัด การเลือกตั้ง 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 28 โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากมีการทำรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นการจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ

ทั่วไป

นโยบายภาษีอากร เพื่อการพัฒนาประเทศ จาก พรรคการเมือง

นโยบายของพรรคการเมืองที่ได้ผ่านหูผ่านตาทุกคนไปบ้างแล้วนั้น ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า “รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน เพื่อใช้พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต” และบทความนี้เราจะมาสรุปให้ว่า แต่ละพรรคการเมืองนั้นมีแนวคิดในการจัดการภาษีที่เราเสียไปกันอย่างไรบ้าง? อ่านต่อ