Tag: เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

ทั่วไป

โล่ง! สรรพากรไม่ตรวจสอบภาษีจากข้อมูล ‘เราไม่ทิ้งกัน’

29 มีนาคม 2563 กรมสรรพากรทำหนังสือชี้แจงผู้เสียภาษีว่า ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษีอย่างแน่นอน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)