Tag: เงินได้ประเภทที่ 8

ทั่วไป

นักกีฬา E-Sport เสียภาษียังไง?

หากนักกีฬา E-Sport มีรายได้ แม้จะยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่การเป็นผู้เยาว์ก็ไม่ได้ทำให้นักกีฬาได้รับยกเว้นภาษี และหากมีรายได้ในฐานะนักกีฬาอาชีพ จึงให้ทางเลือกสำหรับหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของนักกีฬา E-Sport ได้ 2 วิธี อ่านต่อ