Tag: เงินประกันสังคม

ทั่วไป

ขยายเวลาส่งเงินสมทบประกันสังคม บังคับใช้ 16 เมษายน 2563

ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้วันที่ 16 เมย. 63 อ่านต่อ