Tag: เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ทั่วไป

“เข้าชื่อเสนอกฎหมาย” โดยประชาชน ต้องรู้อะไรบ้าง?

ประชาชนสามารถใช้สิทธิ เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ได้ โดยต้องใช้ 10,000 รายชื่อสำหรับเสนอร่าง พ.ร.บ. และใช้ 50,000 รายชื่อสำหรับแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)