Tag: เขตเลือกตั้ง

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 สุราษฎร์ธานี ทั้ง 7 เขต (สส. 7 คน)

สุราษฎร์ธานี มีราษฎร 1,064,957 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 5 เขต อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 สงขลา ทั้ง 9 เขต (สส. 9 คน)

สงขลา มีราษฎร 1,421,318 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 9 เขต มี สส.ได้ 9 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 สตูล ทั้ง 2 เขต (สส. 2 คน)

สตูล มีราษฎร 324,763 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 2 เขต มี สส.ได้ 2 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ระนอง ทั้งจังหวัด 1 เขต (สส. 1 คน)

ระนอง มีราษฎร 179,600 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 1 เขต มี สส.ได้ 1 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ยะลา ทั้ง 3 เขต (สส. 3 คน)

ยะลา มีราษฎร 544,373 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 3 เขต มี สส.ได้ 3 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต (สส. 3 คน)

ภูเก็ต มีราษฎร 406,986 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 3 เขต มี สส.ได้ 3 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 พัทลุง ทั้ง 3 เขต (สส. 3 คน)

พัทลุง มีราษฎร 521,278 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 3 เขต มี สส.ได้ 3 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 พังงา ทั้ง 2 เขต (สส. 2 คน)

พังงา มีราษฎร 263,389 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 2 เขต มี สส.ได้ 2 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ปัตตานี ทั้ง 5 เขต (สส. 5 คน)

ปัตตานี มีราษฎร 731,408 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 5 เขต มี สส.ได้ 5 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 นราธิวาส ทั้ง 5 เขต (สส. 5 คน)

นราธิวาส มีราษฎร 816,803 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 5 เขต มี สส.ได้ 5 คน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)