Tag: สิทธิลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี

ความสำคัญของประกันชีวิต ที่มากกว่าลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ จะต้องเป็นประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปีขึ้นไป และผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ยกเลิกสัญญาหรือเวนคืนกรมธรรม์ก่อนกำหนด อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคให้โรงพยาบาลลดหย่อนภาษีได้แล้ว

การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รวมถึงเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

โครงการของในหลวง ร.9 ที่ลดหย่อนภาษีได้

พื้นที่รวบรวมมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระองค์ รวมถึงองค์กรการกุศลสาธารณะในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาค ไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเรียงตามลำดับของประกาศกระทรวงการคลังฯ สำหรับอ้างอิงเพื่อลดหย่อนภาษีด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)