Tag: สลิปเงินเดือน

ทั่วไป

รับทำสลิปเงินเดือน ทำเป็น ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-slip)

รับทำสลิปเงินเดือน ทำเป็น ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-slip) พร้อมติดรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย อ่านต่อ

วิเคราะห์

การจัดทำสลิปเงินเดือน เป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือไม่?

การจัดทำสลิปเงินเดือน ไม่ใช่หน้าที่ของ นายจ้าง เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับ แต่ลูกจ้างสามารถนำสลิปเงินเดือนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของลูกจ้างได้ อ่านต่อ

วิเคราะห์

สลิปเงินเดือน (payslip) ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

สลิปเงินเดือน เป็นเอกสารที่บริษัทออกให้พนักงานเพื่อแจกแจงรายละเอียดค่าจ้าง โดยอาจจัดทำเองหรือใช้ บริการจัดทำสลิปเงินเดือน จากภายนอกก็ได้ อ่านต่อ

วิเคราะห์

บริการจัดทำสลิปเงินเดือน ส่งถึงพนักงาน ผ่านระบบออนไลน์

สลิปเงินเดือน เป็นเอกสารที่บริษัทออกให้พนักงานเพื่อแจกแจงรายละเอียดค่าจ้าง โดยอาจจัดทำเองหรือใช้ บริการจัดทำสลิปเงินเดือน จากภายนอกก็ได้ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)