Tag: ภาษี Bitcoin

วิเคราะห์

‘ภาษีคริปโต’ bitcoin เสียภาษีอย่างไรในอเมริกา?

สรุปแนวทางจัดเก็บ ‘ภาษีคริปโต’ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกรมสรรพากรอเมริกา (IRS) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ถือ bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ อ่านต่อ

ทั่วไป

Bitcoin เสีย ‘ภาษี’ ยังไง ได้ข้อสรุปแล้ว

ภาษีคริปโต กำไรที่ได้จากการขาย Bitcoin หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการถือ Bitcoin จะต้องถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 15% และต้องยื่นภาษีประจำปีด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)