Tag: ภาษีที่ดินใหม่ 2563

ภาษี

ภาษีที่ดิน มิ.ย. เริ่มแล้ว! ส่งประเมินภาษีให้เจ้าของทุกคน

ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้เสียภาษีจะเริ่มทยอยได้รับการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าของแต่ละคนจะมีภาระภาษีที่ดินฯ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่บ้าง อ่านต่อ

ข่าวภาษี

เลื่อนเก็บ ภาษีที่ดินใหม่ 2563 ออกไปอีก 4 เดือน

รัฐเลื่อนเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 ออกไป 4 เดือน เพราะต้องการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)