Tag: พร้อมเพย์

ทั่วไป

“ประกันสังคม” จ่าย “เงินประโยชน์ทดแทน” ผ่านระบบ พร้อมเพย์

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่าย เงินประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” ได้ทุกธนาคาร อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

นิติบุคคลรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. หรือ บริษัท) สามารถขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรคืนภาษีช้า กับเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้

เงินคืนภาษีถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้เสียภาษี และเงินคืนภาษีไม่ใช่โบนัสที่ได้รับจากรัฐบาลหรือกรมสรรพากร แต่เงินคืนภาษีที่คุณจะได้รับมาจากการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีภาษีมากกว่าจำนวนภาษีที่คุณต้องจ่ายจริงนั่นเอง อ่านต่อ

ทั่วไป

สาเหตุที่ทำให้เรา ได้ เงินคืนภาษีช้า กว่าที่คิด

การเตรียมเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย ไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของความแม่นยำในการกรอกตัวเลขเพื่อยื่นภาษีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้เร็วมากขึ้น และมีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วเพิ่มขึ้นอีกด้วย อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรยกเลิกคืนเงินภาษีผ่านเช็ค แล้วไปไหน ต้องทำยังไงต่อ

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่จะต้องได้รับเงินคืนภาษีในปีนี้ ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะคุณจะยังได้รับเงินคืนภาษีอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ช่องทางการรับเงินอาจจะเปลี่ยนจากเดิมเล็กน้อย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)