Tag: ปริญญ์พานิชภักดิ์

ทั่วไป

“จุรินทร์” รับ ปชป. เสียหาย ยังไม่ลาออกหัวหน้า ขอกู้ชื่อเสียง

“จุรินทร์” ขอลาออกประธานกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ แต่ยังไม่ลาออกหัวหน้า ปชป. อ่านต่อ

ทั่วไป

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ แถลงลาออก รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปฏิเสธล่วงละเมิดทางเพศ

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวขอลาออกจากทุกตำแหน่งภายในพรรค หลังจากถูกกล่าวประเด็นล่วงละเมิดทางเพศ ปฏิเสธทุกข้อหา อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)