Tag: ประมวลรัษฎากร

กฎหมายออกใหม่

ศาล รธน. ชี้โทษหนีภาษีเข้าลักษณะฟอกเงิน มาตรา 37 ตรี ประมวลรัษฎากร ขัด รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากว่า ประมวลรัษฎากรบัญญัติให้การหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)