Tag: ประกันราคาข้าว

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 20 (ปี 2565/66) 18-24 ก.พ. 66

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 20 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 18-24 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 19 (ปี 2565/66) 11-17 ก.พ. 66

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 19 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 11-17 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 18 (ปี 2565/66) 4-10 ก.พ. 66

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 18 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 4-10 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 2565-2566 สรุปตั้งแต่งวด 1-ล่าสุด

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 2565-2566 สรุปตั้งแต่งวด 1 ถึงงวดล่าสุด เพื่อชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 17 (ปี 2565/66) 28 ม.ค.-3 ก.พ. 66

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 17 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 16 (ปี 2565/66) 21-27 ม.ค. 66

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 16 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 21-27 มกราคม 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 15 (ปี 2565/66) 14-20 ม.ค. 66

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 15 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 14-20 มกราคม 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 14 (ปี 2565/66) 7-13 ม.ค. 66 

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 14 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาข้าว 7-13 มกราคม 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 13 (ปี 2565/66) 31 ธ.ค.65-6 ม.ค. 66

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 13 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่าง 31 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 12 (ปี 2565/66) 24 – 30 ธ.ค. 65

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 12 ปี 2565/66 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา 24 – 30 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)