Tag: ประกันราคาข้าว งวดที่ 14 ปี 64 65

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวดที่ 14 (ปี 64/65)

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวดที่ 14 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 งวดที่ 14 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)