Tag: บริจาคลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี

บริจาคโรงพยาบาล ต้านโควิด 19 (COVID-19) ลดหย่อนภาษีได้

บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การรักษาโควิด 19 ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐโดยตรง ได้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาคจริง อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

วิธีคำนวณเพดานสิทธิสำหรับ การลดหย่อนบริจาคทั่วไป

ผู้เสียภาษีที่บริจาคให้องค์กรการกุศล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation กับการลดหย่อนภาษี

ระบบบริจาคเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคมากขึ้น อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคให้โรงพยาบาลลดหย่อนภาษีได้แล้ว

การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รวมถึงเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

โครงการของในหลวง ร.9 ที่ลดหย่อนภาษีได้

พื้นที่รวบรวมมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระองค์ รวมถึงองค์กรการกุศลสาธารณะในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาค ไปลดหย่อนภาษีได้ โดยเรียงตามลำดับของประกาศกระทรวงการคลังฯ สำหรับอ้างอิงเพื่อลดหย่อนภาษีด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)