Tag: บริจาคลดหย่อนภาษี 2562

ลดหย่อนภาษี

วิธีคำนวณเพดานสิทธิสำหรับ การลดหย่อนบริจาคทั่วไป

ผู้เสียภาษีที่บริจาคให้องค์กรการกุศล สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation กับการลดหย่อนภาษี

ระบบบริจาคเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคมากขึ้น อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)