Tag: ธุรกิจบัญชีเดียว

ทั่วไป

สรรพากรจับมือ 20 ธนาคาร จัดโปรดี สำหรับ SMEs ที่มีบัญชีเดียว

SMEs โปรดี บัญชีเดียว สิทธิประโยชน์แก่เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่ทำบัญชีชุดเดียว และปรับปรุงงบการเงินตามเงื่อนไขสรรพากร ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น อ่านต่อ

SME

รู้จัก Risk-Based Audit (RBA) ระบบตรวจสอบ(ไม่)ใหม่ จากสรรพากร

Risk Based Audit System หรือ RBA ระบบที่สรรพากรใช้คัดกรองว่า ธุรกิจใดจัดอยู่ในกลุ่มทำบัญชีและยื่นภาษีถูกต้อง หรือ ธุรกิจใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเลี่ยงภาษี อ่านต่อ

SME

สรรพากรใช้วิธีไหน ตรวจสอบธุรกิจเรา?

เครื่องมือที่กรมสรรพากรแบ่งว่า ธุรกิจประเภทไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงภาษี คือ การประเมินสถานะผู้ประกอบการ, Data Analytics และ Risk Based Audit System อ่านต่อ

SME

ทำธุรกิจ SMEs ทำไมต้องมีบัญชีเดียว?

การทำธุรกิจแบบบัญชีเดียว จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจประหยัดเวลามากขึ้น สามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น และช่วยลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดจากการทำบัญชีหลายเล่ม และไม่ถูกมองว่า ธุรกิจพยายามหลีกเลี่ยงภาษีด้วย อ่านต่อ

SME

เหตุผลที่ สรรพากรต้องการผลักดัน มาตรการบัญชีเดียว

การทำธุรกิจโดยใช้บัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรู้สถานการณ์ของกิจการได้เร็ว และสามารถวางแผนสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)