Tag: งบเลือกตั้ง

งบประมาณ

เปิดงบประมาณที่ใช้ในการจัด การเลือกตั้ง 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 28 โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากมีการทำรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นการจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ