Tag: ขอเงินคืนภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นขอคืนภาษีแล้ว เพราะเหตุใดจึง ยังไม่ได้เงินคืนภาษี?

ยังไม่ได้เงินคืนภาษี หรือได้เงินคืนภาษีช้ากว่าที่คิดอาจเป็นเพราะไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย หรือไม่รู้ตัวว่าถูกสรรพากรเรียกขอเอกสาร อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

นิติบุคคลรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. หรือ บริษัท) สามารถขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรการันตี ยื่นภาษี 2562 ออนไลน์ ได้เงินคืนภาษีใน 3 วัน

หากทำการยื่นภาษีประจำปี 2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ยื่นภาษีออนไลน์)ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค – 8 เม.ย 2563 และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์ ภายใน 3 วัน อ่านต่อ

ทั่วไป

ว่าด้วยการ ขอเงินคืนภาษี

การขอเงินคืนภาษี เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถทำได้หากถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างปีไปมากกว่าค่าภาษีที่ต้องจ่ายจริงเมื่อคำนวณภาษีเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

สาเหตุที่ทำให้เรา ได้ เงินคืนภาษีช้า กว่าที่คิด

การเตรียมเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อย ไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของความแม่นยำในการกรอกตัวเลขเพื่อยื่นภาษีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้เร็วมากขึ้น และมีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วเพิ่มขึ้นอีกด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)