Tag: กระทรวงการคลัง

ทั่วไป

New Normal เริ่มแล้ว คลังขอไม่ประกาศ GDP ไตรมาส 1 – 2

กระทรวงการคลังแถลงงดประกาศตัวเลข GDP ของประเทศไทยในช่วงไตรมาส 1 และ 2 เป็นการชั่วคราว โดยจะรอจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ ระหว่างนี้ให้ใช้ตัวเลขของสภาพัฒน์ฯ ไปก่อน อ่านต่อ

คืน VAT Refund ไว ไม่ต้องต่อคิว ด้วยแอป Thailand VRT

Thailand VRT Application เป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว (VAT Refund) เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)