Tag: กรมศุลกากร

ทั่วไป

สิทธิของผู้เสียภาษีมีจริงไหม?

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่ได้กำหนดสิทธิของผู้เสียภาษีไว้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่การกำหนดไว้ว่า “การเสียภาษีเป็นหน้าที่หนึ่งของปวงชนชาวไทย” เท่านั้น อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)