ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ช้อปดีมีคืน ต้องใช้

ภาษี

34,139 VIEWS

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) คือ หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้สิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อรับค่าลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท โดยเป็นใบกำกับภาษีรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงจำนวน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่คำนวณได้จากมูลค่าสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องออกในรูปแบบกระดาษ

ปัจจุบันการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นภาคสมัครใจ แต่ต้องได้รับอนุญาตอธิบดีกรมสรรพากรก่อนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิออกเป็นแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าได้ หากออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เองโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน จะไม่นับเป็นใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยปัจจุบันประเทศไทยมี 2 ระบบ ได้แก่

 1. ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ
 2. ระบบ e-Tax Invoice by email

1. ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ลักษณะของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ถูกต้อง

โดยปกติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ครบถ้วนเหมือนใบกำกับภาษีแบบกระดาษ

องค์ประกอบของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูป

โดยปกติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ครบถ้วนเหมือนใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ได้แก่

 • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี (และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี)
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นได้ดังนี้

 1. ผู้ซื้ออาจได้รับไฟล์จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใดก็ได้ เช่น ช่องทางอีเมล หรือแอปที่ผู้ประกอบการกำหนด
 2. ไฟล์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบ PDF
 3. คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากผู้ขายได้ที่เว็บไซต์ สพธอ. https://validation.teda.th/webportal/v2/#/validate โดยอัพโหลดไฟล์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับเพื่อตรวจสอบ
 4. นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร etax.rd.go.th

2. ระบบ e-Tax Invoice by Email

ระบบ e-Tax Invoice by Email จะรองรับเฉพาะการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กเท่านั้น โดยระบบนี้ไม่สามารถรองรับการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้

ลักษณะของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ที่ถูกต้อง

โดยปกติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ครบถ้วนเหมือนใบกำกับภาษีแบบกระดาษ

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-Tax Invoice by Email สามารถตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นได้ดังนี้

 1. ต้องได้รับจากช่องทางอีเมลเท่านั้น
 2. อีเมลดังกล่าวต้องส่งจาก [email protected]
 3. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-Tax Invoice by Email ที่ถูกต้อง จะต้องใช้ชื่ออีเมลว่า <ประทับรับรองทางเวลาเรียบร้อย>[วันที่ออกใบกำกับภาษีเป็นวันเดือนปีพ.ศ.][INV][เลขที่ใบกำกับภาษี] เช่น
  • ชื่ออีเมล <ประทับรับรองทางเวลาเรียบร้อย>[02012566][INV][056-2666] หมายความว่าคุณได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 056-2566 ลงวันที่ 02 มกราคม 2566 เป็นต้น
 4. ในอีเมลที่คุณได้รับจะต้องมีไฟล์ใบกำกับภาษีที่ข้อความครบถ้วนถูกต้องและได้รับการประทับรับรองเวลาทางอีเมล (time stamp) แล้ว
 5. ตรวจสอบว่าไฟล์ใบกำกับภาษีที่แนบมากับอีเมลดังกล่าวได้รับการประทับรับรองเวลาถูกต้องแล้ว ได้ที่เว็บไซต์ https://validation.etax.teda.th

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท ต้องใช้ e-tax invoice

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 กำหนดให้ค่าซื้อสินค้าหรือบริการสามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยแบ่งสิทธิลดหย่อนตามค่าซื้อสินค้าและบริการ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ที่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ที่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1

ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยได้รับใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษ จะใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเพียง 30,000 บาท

สาเหตุเนื่องจากกรณีนี้จะได้สิทธิลดหย่อนจากวงเงิน 30,000 แรกที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่จะไม่ได้สิทธิอีก 10,000 บาท เนื่องจากไม่ได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างที่ 2

ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) โดยได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท

สาเหตุเนื่องจากกรณีนี้จะได้สิทธิลดหย่อนจากทั้งวงเงิน 30,000 แรกที่มีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ และอีก 10,000 บาท จากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)