13 เรื่องที่โรงแรมควรรู้ วิธีออกใบกำกับภาษี ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่ถูกต้อง

ภาษีธุรกิจ

11,288 VIEWS

1. แนวทางการออกใบกำกับภาษีของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร?

โรงแรมที่เข้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้

  1. ออกใบกำกับภาษีเป็นชื่อของลูกค้าผู้ใช้บริการ
  2. ออกใบกำกับภาษีเต็มจำนวน (รวมทั้งส่วนที่ลูกค้าจ่ายและส่วนที่ได้รับจากรัฐ)
  3. ออกใบกำกับภาษีอย่างช้าที่สุดในวันที่ลูกค้า Check-out

2. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี?

ผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

3. ทำไมโรงแรมต้องออกใบกำกับภาษีเป็นชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการคนเดียวทั้งที่ลูกค้าไม่ได้จ่ายเต็มจำนวน?

รัฐไม่ใช่ผู้ใช้บริการโรงแรมที่พัก แต่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้ใช้บริการโรงแรมที่พัก ดังนั้น จึงต้องออกใบกำกับภาษีเป็นชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการ แม้จะได้รับเงินสนับสนุนค่าที่พักจากรัฐในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนก็ตาม

4. ใช้สิทธิ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ แล้วออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทได้ไหม?

ไม่ได้ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการให้ที่สิทธิกับบุคคลธรรมดาเท่านั้น ใบกำกับภาษีต้องเป็นชื่อประชาชนบุคคลธรรมดาผู้ใช้สิทธิภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น ไม่ใช่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ

5. ทำไมผู้ประกอบการโรงแรมออกใบกำกับภาษีเต็มจำนวนเงินทั้งที่ลูกค้าจ่ายเพียงส่วนเดียว?

ผู้ประกอบการโรงแรมได้รับเงินเต็มจำนวนเมื่อรวมทั้งส่วนที่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิชำระเองและส่วนที่รัฐสนับสนุนค่าที่พักให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ จึงต้องออกใบกำกับภาษีให้เต็มจำนวน

6. ทำไมโรงแรมจึงควรออกใบกำกับภาษีในวันที่ลูกค้า Check-out?

ในทางปฏิบัติ เมื่อลูกค้ามาใช้บริการ โรงแรมจะสามารถสรุปยอดค่าบริการได้ในวันที่ลูกค้า Check-out และในกรณีที่ลูกค้าไม่มาใช้บริการหรือไม่ Check-in ใน application เป๋าตังผู้ประกอบการโรงแรมจะไม่ได้รับชำระเงินส่วนที่รัฐสนับสนุนอีกทั้งผู้ประกอบการโรงแรมจะได้รับข้อมูลชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าผู้ใช้บริการเมื่อลูกค้ามาใช้บริการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและคำนึงถึงข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ การออกใบกำกับภาษีในวันที่ลูกค้า Check-out จึงเป็นวันที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่สุด

7. ผู้ประกอบการโรงแรมจะออกใบกำกับภาษีก่อนวันที่ลูกค้า Check-out ได้หรือไม่?

ผู้ประกอบการจะออกใบกำกับภาษีเต็มจำนวนก่อนวันที่ลูกค้า Check-out ก็ได้

8. มูลค่าที่นำไปรวมเป็นยอดขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบฯ ภ.พ.30 เป็นเท่าไหร่?

ผู้ประกอบการโรงแรมต้องนำมูลค่าเต็มจำนวน ทั้งส่วนที่ลูกค้าชำระและได้รับเงินจากรัฐ ไปรวมเป็นยอดขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 ของเดือนภาษีนั้น

9. ถ้าผู้ประกอบการโรงแรมไม่สามารถส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการในวันที่ Check-out ได้ ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถทางไปรษณีย์ได้หรือไม่?

หากผู้ประกอบการโรงแรมไม่สามารถส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการในวันที่ลูกค้า Check-out ได้ ผู้ประกอบการโรงแรมอาจส่งใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการตามหลังทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของลูกค้า แต่วันที่ในใบกำกับภาษีต้องเป็นวันที่ลูกค้า Check-out

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายแล้วผู้ประกอบการโรงแรมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการในทันที

10. ถ้าผู้ประกอบการโรงแรมออกใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนและยื่นยอดขายขาดไปในเดือนภาษีก่อนหน้า จะต้องทำอย่างไร?

ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องยื่นแบบฯภ.พ.30 เพิ่มเติมสำหรับยอดขายที่แจ้งไว้ขาดของเดือนภาษีนั้นหากผู้ประกอบการโรงแรมยื่นเพิ่มเติมยอดขายที่แจ้งไว้ขาดด้วยตนเองจะมีเบี้ยปรับร้อยละ 2 – 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มายื่นชำระภาษีเพิ่มเติมว่าเป็นระยะเวลาภายในกี่วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระแต่หากเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจพบอาจมีเบี้ยปรับสูงสุด 2 เท่าของภาษีที่ชำระไว้ขาดและเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ

ระยะเวลาที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีเพิ่มเติม นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษี เบี้ยปรับ
1. ภายใน 15 วัน 2%
2. ภายหลัง 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน 5%
3. ภายหลัง 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 10%
4. ภายหลัง 60 วัน 20%

11. ถ้าโรงแรมออกใบกำกับภาษีส่วนที่ได้รับจากลูกค้า 60% ไปล่วงหน้าแล้วต้องทำอย่างไร?

ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องออกใบกำกับภาษีในส่วนที่เหลือ 40% ภายในวันที่ลูกค้า Check-out

12. ผู้ประกอบการโรงแรมออกใบกำกับภาษีรูปแบบใดได้บ้าง?

ผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ใช้บริการ และในกรณีที่การให้บริการของกิจการโรงแรมที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยบุคคลจำนวนมาก ผู้ประกอบการโรงแรมมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้แก่ผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าผู้ใช้บริการร้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ผู้ประกอบการโรงแรมต้องจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป พร้อมส่งมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวให้ผู้รับบริการ

13. ถ้าลูกค้าชำระเงินส่วนของลูกค้าแล้วแต่ไม่มาใช้บริการ ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร?

ผู้ประกอบการโรงแรมมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับส่วนที่ได้รับเงินจากลูกค้า 60% โดยออกใบกำกับภาษีในวันที่ลูกค้าควรจะ Check-out โดยอาจออกเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ และให้นำเงินจำนวนดังกล่าวรวมเป็นยอดขายในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนที่ออกใบกำกับภาษี

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าไม่มาใช้บริการผู้ประกอบการโรงแรมจะไม่ได้รับชำระเงินส่วนที่รัฐสนับสนุน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)