โหลด ‘แอปเงินเด็ก’ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก

ทั่วไป

23,650 VIEWS

โหลด ‘แอปเงินเด็ก’ ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็ก โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด บน Play Store / App Store

ช่องทางโหลด ‘แอปเงินเด็ก’ ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แอปเงินเด็ก เป็นแอปของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ขอรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ และการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 2. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน
 3. ครอบครัวที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อปี)
 4. ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

คุณสมบัติของเด็กที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้

เด็กแรกเกิดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 6 ปี
 3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และ
 4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการลงทะเบียนผ่าน “แอปเงินเด็ก”

การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปเงินเด็กนั้นให้ยืนยันตัวตนผ่านแอป D.DOPA ก่อน พร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 2. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

ขั้นตอนลงทะเบียนบนแอปเงินเด็ก

 1. ผู้ปกครองเดินทางไปพิสูจน์ตัวตนครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสํานักงานเขตใกล้บ้าน (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)
 2. โหลดแอปเงินเด็ก
 3. โหลดแอป D.DOPA ของกรมการปกครอง
 4. เข้าแอปเงินเด็ก แล้วยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA
 5. เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผ่านแอปเงินเด็ก และติดตามสถานะการรับเงินได้

วิธีตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

คุณสามารถเช็กสิทธิการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ที่เมนู “การตรวจสอบสิทธิ” บนแอปเงินเด็ก

วิธีติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก

คุณสามารถเช็กสถานะเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของคุณได้ที่เมนู “ติดตามสถานะการรับเงิน” บนแอปเงินเด็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
 • เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน https://www.dcy.go.th หรือ https://csgcheck.dcy.go.th/
 • สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สำนักงาน พมจ.)
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล อบต.
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางอื่น

กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงได้ดังนี้

 • พื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • พื้นที่เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • พื้นที่ภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน ณ หน่วยลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับลงทะเบียน ณ หน่วยลงทะเบียน ประกอบด้วย 

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) >> โหลดแบบฟอร์ม ดร.01
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) >> โหลดแบบฟอร์ม ดร.02
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ของผู้ปกครอง 
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคน ที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท 
 6. สำเนาเอกสารหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 7. บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่าน แอปเงินเด็ก ได้ตั้งแต่ 16 กันยายน 2565

15 กันยายน 2565 – นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดให้ผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ณ ส่วนราชการในท้องที่ที่อาศัยอยู่ เช่น สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองให้สามารถเข้าถึงสิทธิและการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เงินเด็ก’ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมของ พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร. 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 08 2091 7245

นางสาวรัชดา แนะนำว่าให้ผู้ที่ได้รับสิทธิหมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ยืนยันรัฐบาลมีความมุ่งมั่นขจัดปัญหาเด็กยากจน และให้ความสำคัญกับเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)