โหลดแอป CRA SINOP จองวัคซีนซิโนฟาร์ม บน Play Store / App Store

ทั่วไป

161,881 VIEWS

แอป CRA SINOP จองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเริ่มให้บริการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinipharm) รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย และเลือกโรงพยาบาลที่จะฉีดวัคซีน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยจะให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางการโหลดแอป CRA SINOP

หมายเหตุ: หากเคยดาวน์โหลดแล้ว ให้อัปเดตแอปพลิเคชัน CRA SINOP เป็นเวอร์ชันล่าสุด (1.8.0) ด้วย

รายละเอียดการเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชน

เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ชี้แจงรายละเอียดการเปิดให้สั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สำหรับประชาชนทั่วไป รอบ3 จำนวน 100,000 ราย ในราคาโดสละ 777 บาท (รวม 2 โดส 1,554 บาท) โดยให้จองสิทธิ์ผ่านแอป หรือผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

 • เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 8.18 น.
 • เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ เวลา 14.00 น.  

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

การลงทะเบียนจองสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุตามเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เท่านั้น
 • สำหรับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องกรอก Laser ID หรือ เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
 • สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะรับสิทธิ์ เท่านั้น
 • เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดต้องไปชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคสมทบอีกครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยให้ท่านระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้

 • เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน
 • เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)
 • ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน
 • กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด

ชำระเงินการจองวัคซีน

 • บันทึกคิวอาร์โค้ด และนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 • กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ ท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

โดยหลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ QR Code ให้ท่านบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกได้เมื่อไหร่?

 • ประชาชนที่จองสำเร็จจะเริ่มเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564
 • นำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือก และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง

เงื่อนไขการจองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชน

 1. อัตราโดสละ 777 บาท รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง
 2. การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี
 3. ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน
 4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)