โหลดแอป ‘กยศ. Connect’ แจ้งขอผ่อน 30 ปี ขั้นต่ำเดือนละ 10 บาท

ทั่วไป

3,639 VIEWS

แอป กยศ. Connect แจ้งขอขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ กยศ. สูงสุด 30 ปี แจ้งปรับลดจำนวนเงินที่หักเหลือขั้นต่ำเดือนละ 10 บาท โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะเริ่มให้แจ้งความประสงค์ได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางการโหลดแอป กยศ. Connect

หมายเหตุ: กยศ. จะเริ่มให้แจ้งความประสงค์ได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และนอกจากแจ้งผ่านแอป กยศ. Connect แล้ว ยังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ได้อีกช่องทางหนึ่ง

รายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนได้สูงสุด 30 ปี

สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี หากไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนตามสัญญา กองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาผ่อน และเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น สามารถผ่อนได้สูงสุด 30 ปี แต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และมีส่วนลดเบี้ยปรับโดยให้ชำระในงวดสุดท้าย

2. ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้

สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี จากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับ ดอกเบี้ย และเงินต้น กองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ

3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปี กองทุนจะปรับให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน และเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิมไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 30 ปี ขึ้นอยู่กับยอดหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละราย ทั้งนี้ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

นอกจากนั้น กองทุนยังมีแนวทางแบ่งเบาภาระของผู้ที่ถูกหักเงินเดือน โดยสามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่หักเหลือเพียง 10 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับจำนวนเงินดังกล่าวผ่านแอป กยศ. Connect แต่ยังคงมีหน้าที่ไปชำระส่วนต่างตามจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระตามเงื่อนไขของสัญญา

หากผู้กู้ยืมยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ในสถานการณ์นี้ กองทุนได้ลดเบี้ยปรับให้เหลือเพียง 0.5% รวมทั้งชะลอการฟ้องคดี บังคับคดี ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ และงดการขายทอดตลาดไว้จนถึงสิ้นปีนี้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)