แพทยสภา เรียกร้องวัคซีน mRNA ให้หมอ ส่วนปชช.ต้องได้ฟรี ตาม รธน.

ทั่วไป

แพทยสภา เรียกร้องให้จัดหาวัคซีน mRNA ให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว และขอให้ภาครัฐและเอกชนจัดหาวัคซีนโควิดที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ ยังอ้างถึงสิทธิของประชาชนในการได้รับวัคซีนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญด้วย

ครม. อนุมัติซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส พ่วง ซิโนแวค 10.9 ล้านโดส

จองวัคซีน Moderna เช็กรายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดรับจอง

อย. ขึ้นทะเบียน ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้ใช้ในไทยได้แล้ว

แพทยสภา ออกแถลงการณ์เรียกร้องวัคซีน mRNA

8 กรกฎาคม 2564 – แพทยสภาได้เผยแพร่ประกาศแพทยสภาที่ 78/2564 เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด 19 (ฉบับที่ 1) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ประกาศแพทยสภา
ที่ 78/2564
เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด 19 (ฉบับที่ 1)

ตามที่ สถานการณ์การระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการเพิ่มติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 หมวดที่ 1 มาตรา 7 ที่บัญญัติว่า แพทยสภามีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข และ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้แพทยสภา จึงขอประกาศการ สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. แพทยสภาสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชน ดําเนินการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้มีใช้อย่างหลากหลาย เพียงพอโดยเร็วที่สุด และเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA โดยให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว
  2. แพทยสภาสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนที่เหมาะสม เช่น กลุ่มวัคซีน mRNA อย่างรวดเร็ว
  3. แพทยสภาสนับสนุนให้รัฐบาล เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ – สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด
  4. แพทยสภาสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
  5. แพทยสภาสนับสนุนการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านวิชาการของแต่ละราชวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรในกํากับของแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
  6. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 มาตรา 47
  7. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ไม่ว่าชนิดใดโดยเร็วที่สุดเพราะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้
  8. แพทยสภาสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการอยู่ภายในที่พักอาศัยเมื่อเกิด สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น เพราะสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

วัคซีน mRNA ปัจจุบันมี 2 ยี่ห้อ คือ ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา

วัคซีนโควิดชนิดสารพันธุกรรม แบบเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยด้วย ในขณะนี้มี 2 ยี่ห้อ ได้แก่

รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรีจากภาครัฐ

แถลงการณ์ของแพทยสภาฉบับนี้ได้กล่าวถึง มาตรา 47 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย ซึ่ง​อยู่ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (หมวด 3)

โดยในมาตรา 47 ได้รับรองสิทธิของประชาชนในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อฟรีจากภาครัฐ เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้น

มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)