รับมรดกมูลค่า 4,000 ล้านบาท จะเสียภาษีมรดกเท่าไหร่?

ภาษี

2,875 VIEWS

ใครต้องเสียภาษีมรดก?

ที่จริงภาษีมรดกเรียกเต็มๆ ว่า ภาษีการรับมรดก เนื่องจากเป็นภาษีที่จัดเก็บจากผู้รับ ไม่ได้เก็บจากกองมรดก
ดังนั้น ฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีจึงขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์มรดกที่ผู้รับได้รับมา ซึ่งโดยปกติมักจะเป็นทรัพย์สินที่รู้ตัวเจ้าของชัดเจนหรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, หลักทรัพย์, เงินฝาก, ยานพาหนะ รวมถึงทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆ

ภาษีการรับมรดก คืออะไร?

วิธีคำนวณภาษีมรดก

ภาษีการรับมรดกจะคำนวณจากมูลค่ามรดกสุทธิ (มรดกหลังหักหนี้สินแล้ว) ที่ได้รับเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทเท่านั้น (ถ้าได้รับไม่เกิน 100 ล้านบาท จะไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก)
ดังนั้น ถ้าได้รับมรดกมา 4,000 ล้านบาทและไม่มีหนี้สินใดๆ ฐานภาษีที่จะนำมาคำนวณคือ 3,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ามรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
ส่วนค่าภาษีจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้รับกับเจ้ามรดก ดังนี้
  1. ถ้าผู้รับมรดกเป็นคู่สมรส จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมรดกเลย
  2. ถ้าผู้รับมรดกเป็นบุพการี (พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทวด และสูงขึ้นไป) หรือผู้สืบสันดาน (ลูก หลาน เหลน โหลน ลื้อ และต่ำลงมา) จะใช้อัตราภาษี 5% ทำให้ต้องเสียภาษี 195 ล้านบาท (3,900 ล้านบาท x 5%)
  3. ถ้าผู้รับมรดกเป็นบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา เพื่อน ฯลฯ จะใช้อัตราภาษี 10% ทำให้ต้องเสียภาษี 390 ล้านบาท (3,900 ล้านบาท x 10%)

สรุป

ได้มรดกมา 4,000 ล้านบาท เป็นมูลค่าสุทธิ จะเสียภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ตายด้วย ถ้าผู้รับไม่ได้เป็นคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ก็จะเสียภาษีมากที่สุด คือ 390 ล้านบาท
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)