เลื่อนเก็บ ภาษีที่ดินใหม่ 2563 ออกไปอีก 4 เดือน

ข่าวภาษี

8,653 VIEWS

 
ภาษีที่ดินใหม่ 2563
 
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจเลื่อนออกไปอีก 4 เดือน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
เนื่องจากปัจจุบันยังรอรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งต้องรอกฎหมายลูกอีก 8 ฉบับจากกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563 นี้ กำหนดการเดิมจะเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 เดิมใหม่
ประกาศราคาประเมินที่ดินก่อน 1 ก.พ. 2563 ก่อน 1 มิ.ย. 2563
แจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน ก.พ. 2563ภายใน มิ.ย. 2563
ชำระภาษีภายใน เม.ย. 2563ภายใน ส.ค. 2563
 
ภาษีที่ดินใหม่ 2563

หมายเหตุ 

การเลื่อนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นการเลื่อนเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะบังคับใช้ในปี 2563 เท่านั้น