เยียวยานายจ้าง 3 เดือน ครม.เห็นชอบ เริ่ม พ.ย. 64 – ม.ค. 65

ทั่วไป

10,770 VIEWS

ครม. มีมติเห็นชอบ เยียวยานายจ้าง 3 เดือน ในอัตรา 3,000 บาทต่อจำนวนลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คน เพื่อช่วยพยุงการจ้างงานของ SME ไทย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565 รวมเป็นเวลา 3 เดือน ตามมติของ ศบศ.

5 ตุลาคม 2564 – นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ

มอบ แรงงาน-คลัง ศึกษาแนวทาง ‘เยียวยานายจ้าง’

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว พร้อมให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เปิดแนวทาง เยียวยานายจ้าง 3 เดือน และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

  1. เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม
  2. มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน
  3. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564
  4. รับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565)

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน 3,000 บาท เยียวยานายจ้าง

  1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน
  2. จ่ายในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  3. เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
  4. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ
  5. หากการจ้างงานต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น
  6. ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

เยียวยานายจ้างหวังรักษาการจ้างงานลูกจ้างกว่า 5 ล้านคน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้ายว่า คาดว่ามาตรการนี้จะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจํานวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)