เปิดร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน

งบประมาณ

1,594 VIEWS

สำนักงบประมาณได้เผยแพร่ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวงเงินและโครงสร้างของ งบประมาณ 2565 ไว้ดังนี้

นายกฯ ประกาศ แก้ปัญหาทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ ไทยอันดับ 104 ของโลก

วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,100,000 ล้านบาท (ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 185,962.5 ล้านบาท (ลดลง 5.66%)

โครงสร้าง งบประมาณ 2565

1. รายจ่ายประจำ

 • รายจ่ายประจำ 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 2,360,543 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 177,109.3 ล้านบาท (ลดลง  6.98%)
 • ทั้งนี้ รายจ่ายประจำ 2565 คิดเป็นสัดส่วน 76.15% ของวงเงินงบประมาณ (เทียบกับสัดส่วน 77.23% ของปีงบประมาณ 2564)

2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 596.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 596.7 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น  100%) เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตั้งงบประมาณ
 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 2565 คิดเป็นสัดส่วน 0.02% ของวงเงินงบประมาณ

3. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 24,978.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 24,978.6 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น  100%) เนื่องจากไม่ปรากฏในปีงบประมาณ 2564
 • รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 2565 คิดเป็นสัดส่วน 0.81% ของวงเงินงบประมาณ

4. รายจ่ายลงทุน

 • รายจ่ายลงทุน 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 624,399.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 24,910.3 ล้านบาท (ลดลง  3.84%)
 • รายจ่ายลงทุน 2565 คิดเป็นสัดส่วน 20.14% ของวงเงินงบประมาณ (เทียบกับสัดส่วน 19.76% ของปีงบประมาณ 2564)

5. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้

 • รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 2565 ได้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 100,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น  1.01%)
 • รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 2565 คิดเป็นสัดส่วน 3.22% ของวงเงินงบประมาณ (เทียบกับสัดส่วน 3.01% ของปีงบประมาณ 2564)
 • รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10,518.2 ล้านบาท
รายจ่าย 2565 งบประมาณ เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2564
1. รายจ่ายประจำ 2,360,543 ล้านบาท

 6.98%

2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท

 100%

3. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978.6 ล้านบาท  100%
4. รายจ่ายลงทุน 624,399.9 ล้านบาท

 3.84%

5. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 100,000 ล้านบาท

 1.01%

งบประมาณ 2565 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ

จำแนกได้เป็น 8 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 571,047.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 18.4% ของวงเงินงบประมาณ 

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 1,032,010.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 33.3% ของวงเงินงบประมาณ 

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 208,177.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.7% ของวงเงินงบประมาณ 

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 770,160.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.8% ของวงเงินงบประมาณ 

5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 195,397.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.3% ของวงเงินงบประมาณ 

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 297,631.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.6% ของวงเงินงบประมาณ 

7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 596.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.02% ของวงเงินงบประมาณ 

8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวน 24,978.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.8% ของวงเงินงบประมาณ 

งบประมาณ 2565 จำแนกตามกระทรวง

กระทรวง งบประมาณ (ล้านบาท)
งบกลาง

571,047.3

กระทรวงศึกษาธิการ

332,398.6

กระทรวงมหาดไทย

316,527.0

กระทรวงการคลัง

273,941.3

กระทรวงกลาโหม

203,282.0

ทุนหมุนเวียน

195,397.9

กระทรวงคมนาคม 175,858.7

กระทรวงสาธารณสุข

153,940.5

รัฐวิสาหกิจ

130,586.4

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

124,182.8

ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

122,729.9

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

110,126.5

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

78,305.1

กระทรวงแรงงาน

49,742.8

สำนักนายกรัฐมนตรี

34,017.3

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,325.5

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

24,978.6

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 24,664.8
กระทรวงยุติธรรม 24,321.3

หน่วยงานของศาล

22,947.8

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

18,468.6

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,411.0

ส่วนราชการในพระองค์

8,761.4

สภากาชาดไทย

8,265.4

หน่วยงานของรัฐสภา 8,208.1

กระทรวงการต่างประเทศ

7,618.7

กระทรวงวัฒนธรรม

7,104.4

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6,979.1

กระทรวงพาณิชย์

6,523.3

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5,164.6

กระทรวงอุตสาหกรรม

4,380.1

กระทรวงพลังงาน

2,717.5

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

596.7

หน่วยงานอื่นของรัฐ

479.0

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)