เปิดประเทศ 63 ประเทศ เสี่ยงต่ำ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว 1 พ.ย. 64

ทั่วไป

เปิดประเทศ 63 ประเทศ ให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศในบัญชีรายชื่อ ‘เสี่ยงต่ำ’ สามารถเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อ 63 ประเทศ ความเสี่ยงต่ำ เข้าไทยไม่ต้องกักตัว ตามมาตรการ “เปิดประเทศ” เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อประเทศ/พื้นที่ ตามประกาศ ศปก.กต. ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย 63 ประเทศ ดังต่อไปนี้

 1. ออสเตรเลีย
 2. ออสเตรีย
 3. บาห์เรน
 4. เบลเยียม
 5. ภูฏาน
 6. บรูไนดารุสซาลาม
 7. บัลแกเรีย
 8. กัมพูชา
 9. แคนาดา
 10. ชิลี
 11. จีน
 12. ไซปรัส
 13. สาธารณรัฐเช็ก
 14. เดนมาร์ก
 15. เอสโตเนีย
 16. ฟินแลนด์
 17. ฝรั่งเศส
 18. เยอรมนี
 19. กรีซ
 20. ฮังการี
 21. ไอซ์แลนด์
 22. ไอร์แลนด์
 23. อิสราเอล
 24. อิตาลี
 25. ญี่ปุ่น
 26. ลัตเวีย
 27. ลิทัวเนีย
 28. มาเลเซีย
 29. มอลตา
 30. เนเธอร์แลนด์
 31. นิวซีแลนด์
 32. นอร์เวย์
 33. โปแลนด์
 34. โปรตุเกส
 35. กาตาร์
 36. ซาอุดีอาระเบีย
 37. สิงคโปร์
 38. สโลวีเนีย
 39. สาธารณรัฐเกาหลี
 40. สเปน
 41. สวีเดน
 42. สวิตเซอร์แลนด์
 43. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 44. สหราชอาณาจักร
 45. สหรัฐอเมริกา และ
 46. ฮ่องกง

ศปก.กต. ประกาศรายชื่อ ประเทศความเสี่ยงต่ำ ตามนโยบาย “เปิดประเทศ”

30 ตุลาคม 2564 – ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทย ได้ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศ “เปิดประเทศ” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ประกาศ ศปก.กต. มีเนื้อหาดังนี้

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13)

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับบุคคลประเภท (13) “ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ศปก.กต ได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาต ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสาหรับบุคคลประเภท (13) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้มีการทบทวนรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ และพื้นที่นั้น ๆ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายธานี ทองภักดี)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)