เปิดจดหมาย ‘ไทยเบฟเวอเรจ’ ถึง ‘มหาดไทย’ ทำไมขอวัคซีนโควิดได้?

ทั่วไป

1,219 VIEWS

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พิจารณาสนับสนุนวัคซีนโควิดแก่พนักงานไทยเบฟ เกิดจากการขอใช้สิทธิให้พนักงานของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และครอบครัว โดยอ้างสิทธิการเป็น องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด ตาม ข้อ 5.2.3 ใน หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/ว 543 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

นายจ้างซื้อวัคซีนทางเลือกให้ฟรี พนักงานต้องเอาไปเสียภาษีหรือไม่?

ศบค. ปลดล็อก รพ.เอกชน-อปท. จัดหาวัคซีนเองได้

จอง วัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,900 ต่อโดส เริ่มนำเข้า ต.ค. 64

หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/ว 543 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

5.2 การนัดหมายผ่านองค์กร

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (แจ้งหนังสือไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (แจ้งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร) ดังนี้

5.2.3 กรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด หรือองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ สามารถแจ้งหนังสือมายังอธิบดี กรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัด โดยหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเอง

เปิดเนื้อหาจดหมายไทยเบฟส่งถึงกระทรวงมหาดไทย ขอใช้สิทธิรับวัคซีนให้พนักงานไทยเบฟตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ที่ สกอ. 600/2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด 19 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนังสือที่อ้างถึง
1. หนังสือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ สกอ.594/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
2. หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/ว 543 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ สกอ.594/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
2. จํานวนพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รายจังหวัด จํานวน 1 ชุด 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนทั่วประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งเรียนให้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัดแจ้งมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัด โดยจัดหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเองตามข้อ 5.2.3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยตามแนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งจํานวนพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความจําเป็น และต้องการรับวัคซีน ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย ในการจัดฉีดวัคซีน ให้กับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความจําเป็น และต้องการฉีดวัคซีน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย มา ณ โอกาสนี้ และขอมอบหมายให้ นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ โทร. XXXXXXXXXX เป็นผู้ประสานในรายละเอียดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐาปน สิริวัฒนภักดี)
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

เปิดเนื้อหาจดหมายกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้พนักงานไทยเบฟ

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0230/ว 3464

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จํานวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ สกอ. 600/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดําเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา สนับสนุนวัคซีนฯ ให้บริษัทฯ ด้วยแล้ว 

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)