เช็คเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือน มีนาคม 2566

ทั่วไป

เช็คเงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2565 ตามมาตรการ ‘เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’ ประจำรอบเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 600 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ววันที่ 10 มีนาคม 2566

“เงินอุดหนุนบุตร” หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นมาตรการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ดำเนินงานโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิธี เช็คเงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2566

ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการพิจารณาต้องมีข้อมูลปรากฏในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิฯ หรือ โหลดแอป ‘ทางรัฐ’ บน Play Store / App Store
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครองที่ยื่นขอรับสิทธิ์)
 3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด (ดูได้จากใบเกิด (สูติบัตร))
 4. กรอกรหัสที่ปรากฏตามรูปภาพบนเว็บไซต์
 5. กด ‘ค้นหาข้อมูล’

เกณฑ์การรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร มีนาคม 2566

ผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตร ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา แล้วแต่พื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยผู้ลงทะเบียนและเด็กจะต้องเข้าเกณฑ์การรับสิทธิดังต่อไปนี้

ผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)

 • มีสัญชาติไทย
 • รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะและอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กแรกเกิด
 • ครอบครัวที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีรายได้ไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อปี)
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

เด็กแรกเกิด

 • มีสัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับลงทะเบียน

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด (ใบเกิด)
 5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ของผู้ลงทะเบียน (ผู้ปกครอง)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 7. ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 8. สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

วงเงินช่วยเหลือ ‘เงินอุดหนุนบุตร’

จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 600 บาท โดยจะได้รับสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรจนเด็กอายุ 6 ปี หากได้สิทธิ์ย้อนหลังจะจ่ายเงินอุดหนุนย้อนหลังให้ตามสิทธิ์ด้วย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ โทร. 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือ 02-255-5250 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร 2566

มกราคม 2566

 • วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

 • วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

 • วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566

เมษายน 2566

 • วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

 • วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

 • วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

 • วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

 • วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)