เช็คเงินประกันรายได้ข้าว จ่ายส่วนต่าง ‘ประกันราคาข้าว’ ปี 64/65

ทั่วไป

517,475 VIEWS

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวดที่ 22 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1 (งวดที่ 22) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2565

ช่องทาง เช็คเงินประกันรายได้ข้าว

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันรายได้ข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

 1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
  • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

แผนการโอน ‘เงินประกันรายได้ข้าว’ ของ ธ.ก.ส. งวดที่ 7

ธ.ก.ส. มีแผนการดำเนินงานโอนเงินประกันรายได้ข้าว จำนวนรวม 3,583,099 ราย เป็นวงเงินทั้งสิ้น 64,847.86 ล้านบาท โดยมีแผนดำเนินงานดังนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
  • ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ ทุกสาขาในสังกัด จำนวน 769,665 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 12,877.23 ล้านบาท
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 755,050 ราย จำนวน 13,639.39 ล้านบาท
 • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 679,808 ราย จำนวน 12,718.04 ล้านบาท
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 691,641 ราย จำนวน 12,674.58 ล้านบาท
 • วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 686,935 ราย จำนวน 12,938.62 ล้านบาท

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง สำหรับงวด 22

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวด 22) ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 22) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,994.39 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,485.53 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,414.12 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,572.11 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 22 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,005.61 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 514.47 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,585.88 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,427.89 บาท

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 22

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)