เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 15 (ปี 2565/66) 14-20 ม.ค. 66

ทั่วไป

13,494 VIEWS

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 15 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 งวดที่ 15 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2566

ช่องทาง เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 15

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

 1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
  • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง สำหรับงวด 15

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 15) ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (งวดที่ 15) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 14-20 มกราคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,614.88 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,147.94 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,052.72 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,540.13 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 385.12 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิด เฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2562/63 – 2564/65 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

 • ผลผลิตต่อไร่ 360 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 38.89 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

 • ผลผลิตต่อไร่ 428 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 37.38 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 16 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

 • ผลผลิตต่อไร่ 678 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 36.87 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ254 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า

 • ผลผลิตต่อไร่ 600 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 50 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 30 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว

 • ผลผลิตต่อไร่ 388 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 41.34 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 16 ตัน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)