เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 1-6 (ปี 2565/66) 21 พ.ย. 2565

ทั่วไป

538,688 VIEWS

เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 1-6 ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 งวดที่ 1 ถึง 6 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ก่อน 15 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2565

ช่องทาง เช็คเงินประกันราคาข้าว งวด 1 ถึง 6 ปี 2565/66

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

 1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
  • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง สำหรับงวด 1-6

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 21/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (งวดที่ 1 – งวดที่ 6) ดังนี้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

งวดที่ 1 ปี 2565/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ –
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ –
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,398.42 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,583.20 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,140.10 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 1

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ –
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ –
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 416.80 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 859.90 บาท

งวดที่ 2 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 15 – 21 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,401.02 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,514.52 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,357.06 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,555.32 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,606.47 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 2

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 2 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 444.68 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 393.53 บาท

งวดที่ 3 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 22 – 28 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,450.84 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,518.91 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,304.50 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,551.88 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,719.40 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 3

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 3 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 448.12 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 280.60 บาท

งวดที่ 4 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,385.04 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,001.46 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,143.90 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,532.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,982.94 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 4

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 4 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 467.37 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 17.06 บาท

งวดที่ 5 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 5 – 11 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,009.64 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,197.71 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,874.04 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,467.85 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,225.53 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 5

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 5 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 125.96 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 532.14 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 6 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 12 – 18 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,603.47 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,140.32 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,556.81 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,370.09 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,188.36 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 6

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 6 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 396.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 433.19 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 629.91 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)