เช็คเงินประกันราคาข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ จ่ายส่วนต่าง ปี 64/65 งวด 11

ทั่วไป

เช็คเงินประกันราคาข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/2565 (งวดที่ 11) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 และ ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 20 สิงหาคม – 19 กันยายน 2565

ช่องทาง เช็คเงินประกันราคาข้าวโพด เลี้ยงสัตว์

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65

  1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
  3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
    • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
    • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  สำหรับงวด 11

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 งวดที่ 11 ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65 (งวดที่ 11) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 19 กันยายน 2565 สำหรับ ข้าวโพดสัตว์เลี้ยงเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 10.94 บาท

ข้อ 2. การจ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เมื่อคำนวณส่วนต่างแล้วพบว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)