เราชนะตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ทั่วไป

290,722 VIEWS

ผู้ลงทะเบียน เราชนะตรวจสอบสิทธิ สถานะการได้รับสิทธิ์ 7,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะโอนเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มแรก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันที หลังได้รับ SMS แจ้งเตือน

เราชนะตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ประชาชนสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนเราชนะได้ที่เว็บไซต์ rights.เราชนะ.com โดยระบบจะเปิดให้ เช็คสิทธิเราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ลงทะเบียนเราชนะ ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์

โครงการ เราชนะ” ไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

กลุ่มพิเศษที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ ก่อนโดยไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ‘เราชนะ’ ก่อนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีกเนื่องจากกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ได้แก่

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) จำนวน 14 ล้านคน
  2. กลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่ยืนยันการใช้สิทธิ์แล้วกว่า 13.8 ล้านคน แต่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละบุคคลด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาด้วยหรือไม่อีกครั้ง

กลุ่มเหล่านี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ เราชนะ เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

เราชนะตรวจสอบสิทธิ แล้วพบว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังได้รับ SMS

ในกรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

1. ใส่ชื่อกลางทั้งที่ไม่มีชื่อกลาง

กรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ในกรณีไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ ลงในช่องนี้

2. เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

เวลากรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ต้องกรอกตัวเลข 13 หลักติดกันโดยไม่ต้องใส่ขีด (-) คั่นกลางระหว่างตัวเลข และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของเลขทั้ง 13 หลักด้วยว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่

3. ใส่รหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ไม่ถูกต้อง

เวลากรอกเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก ต้องกรอกตัวหนังสือภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรกและตัวเลขอีก 10 หลักติดกันโดยไม่ต้องใส่ขีด (-) คั่นกลางระหว่างตัวอักษรและตัวเลข และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษและตัวเลขทั้ง 12 หลักด้วยว่าตรงกับหลังบัตรประชาชนหรือไม่

4. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบสระและตัวสะกดชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน ใส่วันเกิดให้ถูกต้อง และไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ (นาย นาง นางสาว)

ทั้งนี้ ทันทีที่ได้รับ SMS แจ้งเตือนว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ ประชาชนสามารถลงทะเบียน เราชนะ ใหม่ได้ทันที

3 กลุ่มที่ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ‘เราชนะ’

  • ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 (ลูกจ้างในระบบประกันสังคม) จำนวน 11 ล้านคน แต่ไม่รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40
  • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้มีรายได้สูง ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ซึ่งอาจใช้ฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และต้องใช้เงินให้หมดภายใน 31 พ.ค. 64

อย่างไรก็ดี โครงการกำหนดระยะเวลาการใช้เงินได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น หากใช้สิทธิ 7,000 บาทไม่หมดจะไม่สามารถใช้เงินต่อและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)