เช็คเงินประกันราคามันสำปะหลัง งวด 10 จ่ายส่วนต่าง ปี 64/65

ทั่วไป

38,950 VIEWS

เช็คเงินประกันราคามันสำปะหลัง งวด 10 ตรวจสอบเงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/2565 (งวดที่ 10) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังโดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565 และ ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2565

ช่องทาง เช็คเงินประกันราคามันสำปะหลัง งวด 10

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันราคามันสำปะหลัง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

  1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
  3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
    • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
    • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง สำหรับ งวด 10

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคามันสำปะหลังให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 10 ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคามันสำปะหลัง” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 (งวดที่ 10) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 3.07 บาท

ข้อ 2. การจ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เมื่อคำนวณส่วนต่างแล้วพบว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)