เช็กเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เลือกตั้ง 2566 ทั้ง 33 เขต

ทั่วไป

1,362 VIEWS

เลือกตั้ง 2566 เช็กเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. ทั้ง 33 เขต คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง เพื่อกำหนดเขตเลือกตั้ง 2566 สำหรับเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้แบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเป็น 33 เขตเลือกตั้ง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตเลือกมากที่สุดของภาคกลาง และมากที่สุดของประเทศ คนกรุงเทพฯ จึงสามารถมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตได้ถึง 33 คน

เช็กเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.กทม. แยกตามเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง

กรุงเทพมหานครซึ่งมีราษฎร 5,394,910 คน (อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี) เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส. แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้ กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่ง เขตเลือกตั้ง ออกได้เป็น 33 เขต โดยมีผู้สมัคร ส.ส.กทม. แต่ละเขต ดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี) เขตบางรัก

เบอร์ 1 นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 น.ส.อิสราพร นรินทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นายวรัญชัย โชคชนะ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 4 นายคงชัช เตชะวิเชียร์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 น.ส.สิริอร ม้ามณี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายนันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 11 นายสฤษดิ์ ไพรทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 น.ส.กฤษยากร สรชัย พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 13 น.ส.ปุณณ์พัสสร จีรวิวัฒนชัย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 14 นายมงคล เสมอภาพ พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตราชเทวี

เบอร์ 1 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายณัฐการต์ สุวรรณะโสภณ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 3 นายวรนนต์ อัศวกิตต์เมธิน พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นายพงษ์วัฒน์ ตันนุกูล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายภัทรพล หมดมลทิน พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 น.ส.อังสณา เนียมวณิชกุล พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 8 นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช ผักรวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 11 นายพณิชย์ วิทยาภัทร์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 13 น.ส. ธิษะณา ชุณหะวัณ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 14 นายสัญญา พุทธเจริญลาภ พรรคเพื่อชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา

เบอร์ 1 นายสุรสิทธิ์ มัจฉาเดช พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 2 นายปราปต์ปฎล สุวรรณบาง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นางสาวธนินท์ธร คำทองสุข พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 4 นายจรยุทธ จตุพรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 7 นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายไสว ทัศนีย์ภาพ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายนีเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 11 นายนรุตม์ชัย บุนนาค พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 12 นายสันติ วิชัยพล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 13 ร.ท.สุพร ขำสีเมฆ พรรคไทยชนะ

เบอร์ 14 นายปรัชญา อึ้งรังษี พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15 นางสาวชญาภา ปรีดาพากย์ พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตคลองเตย เขตวัฒนา

เบอร์ 1 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายภัณฑิล น่วมเจิม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 น.ส. ณัฐรมณ์ ลิ้นลา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 น.ส.ศรัณยภัคร สุนทรปิยะกุลพัศ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายพงศกร ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายเอกราช หวังนุช พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 7 นายกษิติ กมลนาวิน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายภูวกร ปรางพิทักษ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 น.ส.ศณิศา จิรเสวีนุประพันธ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 11 นายวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 12 นายปรินต์ ทองปุสสะ พรรคชาติพัฒนากล้า

เขตเลือกตั้งที่ 5 เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

เบอร์ 1 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายภัณฑิล น่วมเจิม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 น.ส. ณัฐรมณ์ ลิ้นลา พรรคไทยภักดี

เบอร์ 4 น.ส.ศรัณยภัคร สุนทรปิยะกุลพัศ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายพงศกร ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายเอกราช หวังนุช พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 7 นายกษิติ กมลนาวิน พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายภูวกร ปรางพิทักษ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 น.ส.ศณิศา จิรเสวีนุประพันธ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 11 นายวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 12 นายปรินต์ ทองปุสสะ พรรคชาติพัฒนากล้า

เขตเลือกตั้งที่ 6 เขตพญาไท เขตดินแดง

เบอร์ 1 นายภัทร ภมรมนตรี พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 นายภากร แสงบรรจง พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 3 นายกัณตภณ ดวงอัมพร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายพลเดช สุวรรณอาภา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายสายธง เมืองวงษ์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 8 นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ พรรคไทยสร้างไมย

เบอร์ 9 นายธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์11 นายนที ศิริธรรมวัฒน์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์12 นายคริส โปตระนันทน์ พรรคเส้นดาย

เบอร์ 13 น.ส.นภาภรณ์ กีรติปัถวี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นายวราวุธ ลีลานภาศักดิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 7 เขตบางซื่อ เขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

เบอร์ 1 นายชื่นชอบ คงอุดม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นายทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายภูเบศร์ อภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายทันธรรม วงษ์ชื่น พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 นายอดุลย์ ย่าพรหม พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 6 น.ส.บุณยนุช ปทิตหิรัณยา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 7 น.ส.ภัสริน รามวงศ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายรัฐพงษ์ ระหงส์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นายพชร ภูมิจิตร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 11 นายพัทธนันท์ ฤทธิ์ชัยเรืองเดช พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 12 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 8 เขตหลักสี่ (ยกเว้นแขวงตลาดบางเขน) เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม)

เบอร์ 1 น.ส.เต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 2 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 น.ส.ณิชชา บุญลือ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นายอนุพันธ์ ธราดลรัตนากร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นานชยพล สท้อนดี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายพิบูลย์ เพียรพานิชกุล พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นายรังสรรค์ กียปัจจ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 น.ส.พรสุดา ทบทอง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 9 นางดรุณี เทพนม พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 10 น.ส.วิเวียน จุลมนต์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 11 นางสาวศลิษา สิงหเสนี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 12 น.ส.อรัญญา มณีแจ่ม พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 13 นายธีระบูล ชื่นสำราญ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 14 พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 15 นายถนัด แสงวิเขียร พรรคพลังสังคมใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 9 เขตบางเขน (ยกเว้นแขวงท่าแร้ง) เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม) เขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน)

เบอร์ 1 นางสาวพีร์ปภาอร เสถียรไทย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นางสาวแวววรรณ ก้องไตรภพ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 นายเกรียงไกร ไกรนรา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นายศราวุธ ทบทอบ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นาย กิตติพงศ์ ท่าพิกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นาย ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 11 นายอุเทน ไม้สนธิ์ พรรคเส้นด้าย

เขตเลือกตั้งที่ 10 เขตดอนเมือง

เบอร์ 1 นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 2 นายการุณ โหสกุล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 ภญ.สุชาดา เวสารัชตระกูล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 พล.ต.หญิง ดาวใจ เจิมเจิดพล พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 6 นายเอกราช อุดมอำนวย พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายณัฏฐ์ ภูวสันติ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นายสุธนพจน์ กิจธนาพิทักษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์11 นายณัฏฐ์ มงคลนาวิน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 12 นายโอวาท พรหมพินิจ พรรคเพื่อชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 11 เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน)

เบอร์ 1 นายเอกภาพ หงสกุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 2 ว่าที่ร.ต.เทวิน พิมพ์พันธุ์ พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 3 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายวัทธิกร หรุ่นศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 น.อ. บัญชาพล อรัณยะนาค พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 น.ส.ภารดี อัศวพิทยา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายสมชาย เวสสารัชตระกูล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 นายวิโรจน์ จิตรอบอารีย์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 11 นายสรรเสริญ บุญเกษม พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 12 นายพะเนาว์ ตามประทีป พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 12 เขตสายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน) เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง เขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว)

เบอร์ 1 นายนนท์ปวิธ แก้วงาม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายศุภกิจ ตังทสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นางสาวกาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 5 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นางสาวนราวดี เรืองทวีเชาว์ พรรคเสมอภาค

เบอร์ 7 นางสาวกษมปภา วรัชยารวีภาส พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 8 นายพิเชฐ เดชอรัญ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 9 นางสาวปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายญาณกิจ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 11 นายศรราม ภูมิชัย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นายปัญญา สุขขจีธำรง พรรคทางเลือกใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 13 เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว) เขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม)

เบอร์ 1 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายรัชธิวรรษ์ รุ่งธีรกุล พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 นายบุญสืบ จันทร์แจ่มศรี พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 4 น.ส.สกาวใจ พูนสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นายศุกล กุลสิงห์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายธนัชย์พล บวรวุฒิ พรรคคลองไทย

เบอร์ 7 นายธนเดช เพ็งสุข พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายทินกร ฮารวนนท์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 10 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 11 นายพงศ์วัฒน์ กลุลเดชชัยชาญ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 12 นายภัทรเดช ใหม่พระเนตร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายถิรพงศ์ รักษาแก้ว พรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 14 เขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เขตบางกะปิ

เบอร์ 1 นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 ว่าที่ ร.ต. กฤชนัท ปัญสุทธิ์ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 3 นายณัฐวุฒิ พิณทอง พรรคคลองไทย

เบอร์ 4 น.ส.ยลดา พันธ์มะวงศ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 น.ส. นฤมล รัตนาภูบาล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายอำพล ขำวิลัย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายธาม สมุทรานนท์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 น.ส.สิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายเอกพล ชัยสิงหา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 15 เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม)

เบอร์ 1 นายพันธ์พิสุทธิ์ นุราช พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายโจโจ้ ไมอ๊อคชิ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 3 นายแมน เจริญวัลย์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 น.ส.จิตภินันท์ วงษ์ขันธ์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 ว่าที่ ร.อ.วีรพล วงษ์มะเซาะ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 น.ส.ณิรินทร์ เงินยวง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายอินธิเดช สุพงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 10 นายภัทรภคิน รัตนสาขา พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 11 น.ส.กาญจนา ภวัครานน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 น.ส.ธมนันท์ พุ่มกัน พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 16 เขตคลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออก และแขวงทรายกองดินใต้)

เบอร์ 1 นายกฤษณา ศรีแจ่ม พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายณรงค์ เกียรติเสรีกุล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 น.ส.วรชพร ปานใย พรรคไทยธรรม

เบอร์ 4 นายณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นางปิยะนุช จงบรรเจิด พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายนิยม ทรัพย์สิรินาวิน พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 8 น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายปกรณ์ ดำรงศักดิ์ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 10 นายขุนธรรม เดือดขุนทด พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 11 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 12 นายกิติภูมิ นีละไพจิตร์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นางเขมจิรา พชรจรวยพร พรรคคลองไทย

เบอร์ 14 น.ส.เกศกานดา อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 15 นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร พรรคชาติพัฒนากล้า

เขตเลือกตั้งที่ 17 เขตหนองจอก (ยกเว้นแขวงโคกแฝด แขวงลําผกั ชี และแขวงลําต้อยติ่ง) เขตคลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออก และแขวงทรายกองดินใต้)

เบอร์ 1 นายอารี สุโข พรรคไทยภักดี

เบอร์ 2 น.ส.ณัฐิดา เตาเฟ็ส พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายประยูร ครองศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายเฉลิมพล พิณทอง พรรคครองไทย

เบอร์ 5 นายฮาซัน วันนุ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 6 น.ส.สุลาวัลย์ รักชลสี พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 7 นายวีรวุฒิ รักเที่ยง พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายนิกม์ แสงศิรินาวิน พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายสุริโย พินโย พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 10 นายศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายฤกษ์อารี นานา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 12 นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นายฐิรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15 นายโสภณ แก้วศรีจันทร์ พรรคเส้นด้าย

เขตเลือกตั้งที่ 18 เขตหนองจอก (เฉพาะแขวงโคกแฝด แขวงลําผกั ชี และแขวงลําต้อยติ่ง) เขตลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลําปลาทิว) เขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ)

เบอร์ 1 นายวุฒิภัทร คำประกอบ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 น.ส.ริณดา คงตาละนันท์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นายพันธุ์ปิติ โพธิ์วิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 4 นายพีระพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 5 น.ส.ไปรยา หลำลาย พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 6 นายสุรชาติ โต๊ะเฮ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายอนันต์ ฤกษ์ดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายชาย มาลี พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 11 นางพรวิลัย รักชลธี พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 12 นายวาทิศ ธนกิจภาคมณี พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายสมเกียรติ ขุนบุญจันทร์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นายสำคัญต่อชาติ เอี่ยมอ่ำ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 15 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 19 เขตมีนบุรี (ยกเว้นแขวงแสนแสบ) เขตสะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง)

เบอร์ 1 นายบวรวิช รักไทย พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 2 นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายสุนันท์ มีนมณี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นางสาวกฤตทัศชยา ดิษฐเนตร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณคดี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายหวังจันทร์ ยิ้มวิไล พรรคไทยภักดี

เบอร์ 8 นายเดโชนุชิต นวลสกุล พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 9 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นางนาถยา แดงบุหงา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายสมชาย ดีเหลือ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 12 นายยุทธนา รักชลธี พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 13 นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิต พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 14 นายปราโมช วงมะเซาะ พรรคราษฎ์วิถี

เบอร์ 15 นางสาวภัทรณิษฐ์ กิตินิรันดร์กูล พรรคชาติพัฒนากล้า

เขตเลือกตั้งที่ 20 เขตลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลําปลาทิว)

เบอร์ 1 นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 นางชัญญพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์ พรรคฉลองไทย

เบอร์ 3 นายณัทพัช อัคฮาด พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 4 นายรณชัย สังฆมิตกล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายเอกฤทธิ เจียกขจร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายกรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 8 นายวันชัย รัตนขจรไชย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายชุมพล หลักคำ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายสุเทพ บรรจง พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นายสุพจน์ ฤกษ์ดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 12 น.ส.วัชญ์รัชชญา จันทชุมประพัฒน์ พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 13 น.ส.นรัชช์อร พงศ์ภัคคณานันท์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 14 ว่าที่ ร.ต.นุชนาฎ หุ่นอยู่ พรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 21 เขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน) เขตสะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง)

เบอร์ 1 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 น.ส.แพรว กิจสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นางสกุลรัตน์ ทิพย์วรรรณงาม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายทรงพจน์ เอกนิติภูมิ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นายประสิทธิ์ มะหะมัด พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายอภิวัฒน์ พิณทอง พรรคคลองไทย

เบอร์ 7 นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายฮารูณ เมฆลอย พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายพฤฒิบดี อาดำ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 10 น.ส.วรัญญา แอนดาริส พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 นายอรรถเวช กองนักวงษ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 12 นายเวโรฒ มาตยศิริ พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 13 นายอรรฆรัตน์ นิติพน พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นายอริย์ธัช ชาติอาริยะพงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เขตเลือกตั้งที่ 22 เขตสวนหลวง เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน)

เบอร์ 1 นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 นายอิทธิวัตร เพ็ชรมีไชยกุล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 5 นายจักรวี วิสุทธิผล พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 น.ส.มณฑิตา ฤทธิ์ธนสาโรจน์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นางฉัตรฉกฎ ดวงจิตพุทธคุณ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 8 นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายธกร เลาหพงศ์ชนะ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายดิเรก ขันฑพร พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 11 นายธันวา ไกรฤกษ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 12 นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 23 เขตพระโขนง เขตบางนา

เบอร์ 1 ร.ต.อ.หญิง อัยรดา บำรุงรักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 น.ส.ยศยา ชิยาปภารักษ์ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นายปณิธาน ประจวบเหมาะ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 5 นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นางสาวมณีรัตน์ ลิมป์รัตนกาญจน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายอนุวัตร เมืองมัจฉา พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 8 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 10 นายมูฮัมหมัด นอร์แมนกานตี้ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 11 นายปิยรัตน์ จงเทพ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 12 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 13 นายขจรศักดิ์ น้อยประดิษฐ์ พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 14 นายพิสิษฐ์ ศิริอริยาพร พรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 24 เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ) เขตคลองสาน เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก)

เบอร์ 1 นายศันสนะ สุริยะโยธิน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2นายรัชตะ สมบัติลาภตระกูล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 น.ส. เจณิสตา เตชะโสภณมณี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 น.ส.กัณฐณัฏฐ์ สุวมณประภา พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 5 นายสุภชัย อื้อตระกูลไทย พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 6 นายมนต์สัณฑ์ อรรถปรีชามล พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 7 น.ส.ศิลัมภา เลิศนุวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล

เบอร์10 นายศักดิ์นนท์ บุญพนาศรี พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 11 น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์12 นายภัทชริ นิจสิริภัช พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล พรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 25 เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้นแขวงบางปะกอก)

เบอร์ 1 นายอมรศักดิ์ สินเหลือ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายธนเดช ตุลยลักษณะ พรรคไมยภักดี

เบอร์ 4 นายสุชาติ เจริญเลิศวิริยะกิจ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 5 นายสมัชญา พงศพัศเดชา พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 6 นายอดิศักดิ์ อู่งามสิน พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 7 นายชยิน พึ่งสาย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 น.ส.สวิชญา วาทะพุกกะณะ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 น.ส.แอนศิริ วลัยกนก พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 12 นายทศพร ทองศิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 13 ร.ท.ภาคย์ธณิศ นุชน้อย พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 14 นายกิตติพล รวยฟูพันธ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 15 นายวิชิต วราศิริกุล พรรคอนาคตไทย

เขตเลือกตั้งที่ 26 เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) เขตจอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน)

เบอร์ 1 นายธวัชชัย ทองสิมา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายอนุชา กวางทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 4 นายภาณุภณ พฤฒิวโรดม พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 5 นายสงกรานต์ พงษ์พันนา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 7 นายมินทร์ ลักษิตานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายชยรพ อ่องยิ้ม พรรคคลองไทย

เบอร์ 10 ร.ต.อ.จักรกฤช ปิ่นกร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 11 นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 12 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 27 เขตบางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้ และแขวงคลองบางบอน) เขตบางขุนเทียน (ยกเว้นแขวงท่าข้าม)

เบอร์ 1 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 2 นายภาสกร เงินเจริญกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นาย ณัฐวุฒิ อวนทะเล พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 4 นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นางสาวสุธนี ธัมวิสุทธิวรากร พรรคคลองไทย

เบอร์ 6 นายสากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายณัฐวรรธน์ พัชรพรนุกูล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 8 นางสาว ณัชชา แสงเรืองฤทธิ์ พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 9 นายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 10 นาย เศรษฐสรร จันทร์ทอง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 ว่าที่ร้อยตรี เทพทอง วัฒนพงศ์สวัสดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นายสาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 13 นาย สุทธิชัย เมฆสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 14 นางสาวสิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์ พรรคเสมอภาค

เขตเลือกตั้งที่ 28 เขตจอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน) เขตบางบอน (ยกเว้นแขวงบางบอนใต้ และแขวงคลองบางบอน) เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

เบอร์ 1 นายมานพ มารุ่งเรือง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์2 ว่าที่ ร.ต.วิษณุ แพทย์คดี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นางสาวรักชนก ศรีนอก พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายธนาวุฒิ รัศมีฉาย พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายสมพร คงโครัด พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 7 นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายพนา รัตนบรรณางกูร พรรคไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นางสาววณิชชา ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 10 นายวัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 29 เขตบางแค (เฉพาะแขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่) เขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

เบอร์ 1 น.ส.อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์ พรรคไทยศรีวิไล

เบอร์ 2 นายเกรียงไกร จงเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นางสาวธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 4 นายณัฐจักร์ อัศวโชติวัฒน์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 5 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ พรรคช่ติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายวัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นายเอกชัย ผ่องจิตร์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 8 นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นายกิติ วงษ์กุหลาบ พรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 30 เขตบางแค (ยกเว้นแขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่) เขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

เบอร์ 1 น.ส.ศุภิกา พัฒน์ธนันภู พรรคภูมิใจ

เบอร์ 2 นายศุภกิตติ์ ศีลอุดม พรรคไทยภักดี

เบอร์ 3 นายพีร์ โรจนดารา พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นายธัญธร ธนินวัฒนาธร พรรคก้าวไกล

เบอร์ 5 นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 6 นางสาวนลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ พรรคเสมอภาค

เบอร์ 7 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายพีรพล เตชวัชรพงศ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 9 นายวันชัย สุทธิอารีกุล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 10 นางสาวนิธิวรรณ ปิยะนันทกุล พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 11 นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 12 นายสิษฐณัฐ บุญนาค พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 13 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 31 เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง)

เบอร์ 1 นายนิธิ บุญยกลิน พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 2 นายจิรวัฒน์ อรัญยกานนท์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 3 นายพลวิทย์ เจริญพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายกวิน ชาตะวนิช พรรคไทยภักดี

เบอร์ 5 นายประเวศ แสวงสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายวิละ อุดม พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 7 นายกันตพงศ์ ดีชัยยะ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 8 นายศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 9 นายประกิจ ศิริมา พรรคชาติไทย

เบอร์ 10 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 11 พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นายพศิน ชาญศิลป์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 13 นายสิริน สงวนสิน พรรคก้าวไกล

เขตเลือกตั้งที่ 32 เขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช) เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง) เขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง) เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ)

เบอร์ 1 นายชลายน ชลายนเดชะ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 2 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นายณชิต อำนาจเดชานนท์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 4 น.ส.อรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 5 นายอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 น.ส.อัชญา จุลชาต พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8 นายสมชาย จรุญวงษ์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 9 น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 10 น.ส.นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 11 นางยุทธนา ทองแสนดี พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 12 นายวาริช อินทนนท์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 13 อารุม ตุ้มน้อย พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 น.ส.เอษณา จรัสสุริยพงศ์ พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 15 นายพิสณฑ์ ชลายนนาวิน พรรคพลังสังคม

เขตเลือกตั้งที่ 33 เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช)

เบอร์ 1 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายกฤษณ์ สุริยผล พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 3 นางพัทธวรรณ รุจิรชัย พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 4 นายปลวัชร แสงกิตติกร พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 5 นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 6 นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 น.ส.รัชนก ศรีทองแท้ พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 9 นายสานนท์ บุญมี พรรคไทยภักดี

เบอร์ 10 น.ส.พิมพ์นารา พึงรุ่งเรืองวัฒนา พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 11 น.ส.นนทิกา ครองสินทรัพย์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 12 นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 13 นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 14 นายภพพร เปลี่ยนจินดา พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 15 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์เลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ “ปาร์ตี้ลิสต์” เลือกตั้ง 2566 

การเลือกตั้ง 2566 มีพรรคการเมืองมาลงทะเบียนรวม 67 พรรคการเมือง ดังนี้

เบอร์เลือกตั้ง พรรค
เบอร์ 1

  พรรคใหม่

เบอร์ 2

  พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 3

  พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 4

  พรรคท้องที่ไทย

เบอร์ 5

  พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 6

  พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์ 7

  พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8

  พรรคแรงงานสร้างชาติ

เบอร์ 9

  พรรคพลัง

เบอร์ 10

  พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 11

  พรรคประชาชาติ

เบอร์ 12

  พรรคไทยรวมไทย

เบอร์ 13

  พรรคไทยชนะ

เบอร์ 14

พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15

  พรรคกรีน

เบอร์ 16

  พรรคพลังสยาม

เบอร์ 17

  พรรคเสมอภาค

เบอร์ 18

  พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 19

  พรรคภาคีเครือข่ายไทย

เบอร์ 20

  พรรคเปลี่ยน

เบอร์ 21

  พรรคไทยภักดี

เบอร์ 22

  พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 23

  พรรครวมใจไทย

เบอร์ 24

  พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 25

  พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 26

  พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 27

  พรรคพลังธรรมใหม่

เบอร์ 28

  พรรคไทยพร้อม

เบอร์ 29

  พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 30

  พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 31

  พรรคก้าวไกล

เบอร์ 32

  พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 33

  พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์ 34

  พรรคแผ่นดินธรรม

เบอร์ 35

  พรรครวมพลัง

เบอร์ 36

  พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 37

  พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 38

  พรรคเพื่อไทรวมพลัง

เบอร์ 39

  พรรคมิติใหม่

เบอร์ 40

  พรรคประชาภิวัฒน์

เบอร์ 41

  พรรคไทยธรรม

เบอร์ 42

  พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 43

  พรรคพลังสหกรณ์

เบอร์ 44

  พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 45

  พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 46

  พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

เบอร์ 47

  พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 48

  พรรคเพื่ออนาคตไทย

เบอร์ 49

  พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เบอร์ 50

พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์ 51

พรรคสามัญชน

เบอร์ 52

พรรคชาติรุ่งเรือง

เบอร์ 53

พรรคพลังสังคม

เบอร์ 54

พรรคภราดรภาพ

เบอร์ 55

พรรคไทยก้าวหน้า

เบอร์ 56

พรรคประชาไทย

เบอร์ 57

พรรคพลังเพื่อไทย

เบอร์ 58

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

เบอร์ 59

พรรคช่วยชาติ

เบอร์ 60

พรรคความหวังใหม่

เบอร์ 61

พรรคคลองไทย

เบอร์ 62

พรรคพลังไทยรักชาติ

เบอร์ 63

พรรคประชากรไทย

เบอร์ 64

พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 65

พรรคเปลี่ยนอนาคต

เบอร์ 66

พรรคพลังประชาธิปไตย

เบอร์ 67

พรรคไทยสมาร์ท

ขั้นตอน เช็กสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ กรมการปกครอง

 1. ไปที่เว็บไซต์ ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดย กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
 3. ที่หน้าระบบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะแสดงผลรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
  • ชื่อ จังหวัด และเขตที่มีสิทธิ
  • กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จะแสดงข้อมูลการขอไปใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ได้แก่ วันที่เลือกตั้งล่วงหน้า จังหวัดที่ไปใช้สิทธิ สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ และลำดับในบัญชี

วันเลือกตั้ง 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ BORA PORTAL กรมการปกครอง

 1. ไปที่เว็บไซต์ BORA PORTAL กรมการปกครอง https://thportal.bora.dopa.go.th
 2. กดปุ่ม “LOGIN ด้วย ThaID” (กรณียังไม่เคยสมัครใช้บริการ ThaID บัตรประชาชนดิจิทัลของกรมการปกครอง สามารถดูขั้นตอนการสมัครท้ายบทความนี้)
 3. แสกน QR Code ด้วยแอป ThaID หรือ กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย ThaID”
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู “ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)”
 5. เลือก “ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง”
 6. ที่หน้าระบบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะแสดงผลรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
  • ชื่อ จังหวัด และเขตที่มีสิทธิ
  • กรณีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จะแสดงข้อมูลการขอไปใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ได้แก่ วันที่เลือกตั้งล่วงหน้า จังหวัดที่ไปใช้สิทธิ สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ และลำดับในบัญชี

ลงทะเบียนเปิดใช้บริการ ThaID บัตรประชาชนดิจิทัล กรมการปกครอง

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตผ่าน BORA PORTAL จำเป็นต้องสมัครใช้ ThaID ก่อนลงทะเบียนด้วย ซึ่งเป็นระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง เพื่อสร้างระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ โดยประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเปิดใช้ ThaID บัตรประชาชนดิจิทัลได้ฟรีที่บ้านโดยไม่ต้องไปแจ้งเขต-อำเภอก็ได้

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ด้วยตนเอง (พิสูจน์และยืนยันตัวผ่านแอป ThaID)

 1. โหลดแอป ThaID
 2. เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง
 3. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 4. ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 5. ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 6. ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
 7. ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
 8. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 9. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 10. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนบัตรประชาชนดิจิทัล ผ่านเจ้าหน้าที่

 1. โหลดแอป ThaID
 2. เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
 3. นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน
 4. เปิดแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 5. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 6. ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 7. แสกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่
 8. แสกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaID
 9. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 10. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 11. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ: กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกำหนดเขตเลือกตั้ง 2566

 • จำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร 65,106,481 คน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • กกต. ได้กำหนดเขตเลือกตั้งโดยใช้ฐานเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส. แบบแบ่งเขตหนึ่งคน
 • เขตเลือกตั้ง 400 เขต สามารถแบ่งจำนวนตามภาคได้ดังนี้
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มี 133 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 133 คน)
  • ภาคกลาง 22 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) มี 122 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 122 คน)
  • ภาคใต้ 14 จังหวัด มี 60 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 60 คน)
  • ภาคเหนือ 9 จังหวัด มี 37 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 37 คน)
  • ภาคตะวันออก 7 จังหวัด มี 29 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 29 คน)
  • ภาคตะวันตก 5 จังหวัด มี 19 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 19 คน)
 • กรุงเทพมหานครมีราษฎร 5,394,910 คน จึงได้รับการจัดสรรเขตเลือกมากที่สุด คือ 33 เขตเลือกตั้ง ทำให้มี สส. แบบแบ่งเขตได้ถึง 33 คนในจังหวัดเดียว
 • ตราด ระนอง สมุทรสาคร และสิงห์บุรี เป็น 4 จังหวัดที่มีเขตเลือกเพียงจังหวัดละ 1 เขต ทำให้ทั้ง 4 จังหวัดนี้มี สส. แบบแบ่งเขตได้จังหวัดละ 1 คน
 • จังหวัดที่มีราษฎรเกิน 1 ล้านคน มีจำนวน 21 จังหวัด
 • จังหวัดที่สามารถมี สส. แบบแบ่งเขตได้ 10 คนขึ้นไป มีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่
  1. กรุงเทพมหานคร ได้ 33 คน
  2. นครราชสีมา ได้ 16 คน
  3. ขอนแก่น ได้ 11 คน
  4. อุบลราชธานี ได้ 11 คน
  5. ชลบุรี ได้ 10 คน
  6. เชียงใหม่ ได้ 10 คน
  7. นครศรีธรรมราช ได้ 10 คน
  8. บุรีรัมย์ ได้ 10 คน
  9. อุดรธานี ได้ 10 คน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)