เงินเดือนผู้ว่า กทม. เดือนละ 113,560 บาท

ทั่วไป

13,832 VIEWS

เงินเดือนผู้ว่า กทม. เดือนละ 113,560 บาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน 72,060 บาท และเงินเพิ่ม 41,500 บาท รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี จำนวน 1,362,720 บาท รวมครบวาระ 4 ปี เป็นเงิน 5,450,880 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

อัตราค่าตำแหน่ง เงินเดือนผู้ว่า กทม. ประธานสภากรุงเทพฯ ส.ก. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่ม พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 และ พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินเดือนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 72,060 บาท
 • เงินเพิ่ม 41,500 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 113,560 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 1,362,720 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 5,450,880 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนผู้ว่า กทม. เท่านี้ เสียภาษีเท่าไหร่

เงินเดือนผู้ว่า กทม. รายปี จำนวน 1,362,720 บาท สามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้ โดยอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีรายได้และค่าลดหย่อนรายการอื่น

 • เงินเดือน (เงินได้ประเภทที่ 1) 1,362,720 บาท
 • หักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • จะคำนวณได้เงินได้สุทธิ 1,202,720 บาท
 • ค่าภาษีเงินได้รายปี 165,680 บาท

สรุป เงินเดือนผู้ว่าราชการ กทม. เดือนละ 113,560 บาท จะเสียภาษีปีละ 165,680 บาท

เงินเดือนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 69,560 บาท    
 • เงินเพิ่ม 20,750 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 90,310 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 1,083,720 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 4,334,880 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 39,710 บาท
 • เงินเพิ่ม 4,400 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 44,110 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 529,320 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 35,750 บาท
 • เงินเพิ่ม 2,200 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 37,950 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 455,400 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 1,821,600 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนประธานท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 43,490 บาท
 • เงินเพิ่ม 8,800 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 52,290 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 627,480 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 2,509,920 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 39,710 บาท
 • เงินเพิ่ม 4,400 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 44,110 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 529,320 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • เงินประจำตำแหน่ง 58,560 บาท
 • เงินตอบแทน 15,000 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 73,560 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 882,720 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 3,530,880 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • เงินประจำตำแหน่ง 53,640 บาท
 • เงินตอบแทน 7,500 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 61,140 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 733,680 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 2,934,720 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 39,710 บาท
 • เงินเพิ่ม 4,400 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 44,110 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 529,320 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 2,117,280 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 35,750 บาท
 • เงินเพิ่ม 2,200 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 37,950 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 455,400 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 1,821,600 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

เงินเดือนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

 • เงินประจำตำแหน่ง 44,700 บาท
 • เงินตอบแทน 3,750 บาท
 • รวมค่าตอบแทนรายเดือน 48,450 บาท
  • รวมเป็นเงินเดือนทั้งปี 581,400 บาท 
  • รวมครบวาระ 4 ปี 2,325,600 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมเงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นที่อาจได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)