เงินเดือนครู โรงเรียนรัฐบาล (อัพเดตล่าสุด 2566)

ทั่วไป

185,194 VIEWS

เงินเดือนครูโรงเรียนรัฐบาล (ข้าราชการครู) อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เป็นผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล แบ่งโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการครูต่ำสุดเดือนละ 15,050 บาท (ปีละ 180,600 บาท) และสูงสุดเดือนละ 76,800 บาท (ปีละ 921,600 บาท) ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและเงินพิเศษอื่นๆ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียด เงินเดือนข้าราชการครูในโรงเรียนรัฐบาล ได้ดังนี้

เงินเดือนข้าราชการครู

เงินเดือนที่จ่ายให้กับครูโรงเรียนรัฐบาล (ข้าราชการครู) ถูกแบ่งเป็น 6 ระดับตามอันดับของครู โดยได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละอันดับไว้ ได้แก่

 1. ครูผู้ช่วย
 2. คศ.1
 3. คศ.2
 4. คศ.3
 5. คศ.4
 6. คศ.5

หมายเหตุ: คศ. หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. เงินเดือนครูผู้ช่วย

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 24,750 บาท

2. เงินเดือนครู คศ.1

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 34,310 บาท

3. เงินเดือนครู คศ.2

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 41,620 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ 3,500 บาท

ดังนั้น ครู คศ.2 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

4. เงินเดือนครู คศ.3

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.3 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท

ดังนั้น ครู คศ.3 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 69,590 บาท

5. เงินเดือนครู คศ.4

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.4 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท

ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 88,840 บาท

6. เงินเดือนครู คศ.5

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท

นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.5 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่

 • ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
 • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท

ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 108,000 บาท

เงินเดือนครูโรงเรียนรัฐบาล ต้องเสียภาษีด้วย

เงินเดือนข้าราชการครูเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนและข้าราชการทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)