เงินเดือนข้าราชการ (อัพเดตล่าสุด 2567)

ทั่วไป

347,001 VIEWS

เงินเดือนข้าราชการ (อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนทั่วไป) อ้างอิงตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล แบ่งโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือนต่ำสุดเดือนละ 4,870 บาท (ปีละ 58,440 บาท) และ สูงสุดเดือนละ 76,800 บาท (ปีละ 921,600 บาท) ทั้งนี้ ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและเงินพิเศษอื่นๆ

ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียด เงินเดือนข้าราชการ ได้ดังนี้

ประเภทของเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

เงินเดือนที่จ่ายให้กับข้าราชการทั่วไป (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) ถูกแบ่งเป็น 4 บัญชีเงินเดือนตามประเภทตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้ ได้แก่

 1. ประเภทบริหาร
 2. ประเภทอำนวยการ
 3. ประเภทวิชาการ และ
 4. ประเภททั่วไป

หมายเหตุ: เดิมโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญมี 11 ระดับ (C1-C11) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 โครงสร้างตำแหน่งถูกปรับเป็น 4 ประเภทตำแหน่ง ซึ่งมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน

1. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภททั่วไป (บรรจุด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญา)

ระดับปฏิบัติงาน (เทียบเท่า C1-C4)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 4,870 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 21,010 บาท

ระดับชำนาญงาน (เทียบเท่า C5-C6)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 10,190 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 38,750 บาท

ระดับอาวุโส (เทียบเท่า C7-C8)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,410 บาท 
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 54,820 บาท

ระดับทักษะพิเศษ (เทียบเท่า C9)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 48,220 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท

2. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการ (บรรจุด้วยคุณวุฒิระดับปริญญา)

ระดับปฏิบัติการ (เทียบเท่า C3-C5)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 7,140 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 8,340 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 26,900 บาท

ระดับชำนาญการ (เทียบเท่า C6-C7)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 13,160 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 43,600 บาท

ระดับชำนาญการพิเศษ (เทียบเท่า C8)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 19,860 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 22,140 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท

ระดับเชี่ยวชาญ (เทียบเท่า C9)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 24,400 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 31,400 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท

ระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า C10 – 11)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 28,980 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 43,810 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท

3. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ระดับต้น (เทียบเท่า C8)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 19,860 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 26,660 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 59,500 บาท

ระดับสูง (เทียบเท่า C9)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 24,400 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 32,850 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 70,360 บาท

4. บัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภทบริหาร

ระดับต้น (เทียบเท่า C9)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 24,400 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 51,140 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 74,320 บาท

ระดับสูง (เทียบเท่า C10-11)

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 29,980 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 56,380 บาท
 • ฐานเงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท

เงินเดือนข้าราชการต้องเสียภาษีด้วย

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเงินเดือนพนักงานเอกชนทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 1) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีเหมือนพนักงานเอกชนเช่นกัน

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)