เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 2565-2566 สรุปตั้งแต่งวด 1-ล่าสุด

ทั่วไป

13,740 VIEWS

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 2565-2566 สรุปตั้งแต่งวด 1 ถึงงวดล่าสุด เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15%

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง เช็คเงินประกันราคาข้าว 2565-2566

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกี่ยวกับมีมติเห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นรายสัปดาห์ เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

สรุป เช็คเงินประกันราคาข้าว 2565/66 ตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน

งวดที่ 1 ปี 2565/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ –
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ –
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,398.42 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,583.20 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,140.10 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 1

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 1 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ –
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ –
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 416.80 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 859.90 บาท

งวดที่ 2 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 15 – 21 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,401.02 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,514.52 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,357.06 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,555.32 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,606.47 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 2

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 2 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 444.68 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 393.53 บาท

งวดที่ 3 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 22 – 28 ตุลาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,450.84 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,518.91 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,304.50 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,551.88 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,719.40 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 3

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 3 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 448.12 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 280.60 บาท

งวดที่ 4 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,385.04 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,001.46 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,143.90 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,532.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,982.94 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 4

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 4 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 467.37 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 17.06 บาท

งวดที่ 5 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 5 – 11 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,009.64 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,197.71 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,874.04 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,467.85 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,225.53 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 5

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 5 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 125.96 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 532.14 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 6 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 12 – 18 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,603.47 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,140.32 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,556.81 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,370.09 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,188.36 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 6

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 6 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 396.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 433.19 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 629.91 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 7 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 19 – 25 พฤศจิกายน 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,110.47 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,514.75 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,590.24 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,385.73 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,108.99 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 7

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 7 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 889.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 485.25 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 409.76 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 614.27 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 8 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,193.06 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,433.45 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,630.36 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,469.04 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,112.34 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 8

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 8 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 806.94 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 566.55 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 369.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 530.96 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 8 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,193.06 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,433.45 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,630.36 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,469.04 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,112.34 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 8

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 8 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 806.94 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 566.55 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 369.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 530.96 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 9 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 3 – 9 ธันวาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,253.21 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,470.78 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,658.19 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,488.83 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,131.05 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 9

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 9 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 746.79 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 529.22 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 341.81 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 511.17 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 10 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 10 – 16 ธันวาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,924.10 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,401.24 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,711.69 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,503.11 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,226.11 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 10

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 10ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,075.90 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 598.76 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 288.31 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 496.89 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 11 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 17 – 23 ธันวาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,900.55 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,392.57 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,889.02 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,638.57 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,395.70 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 11

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 11 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,099.45 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 607.43 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 110.98 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 361.43 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 12 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 24 – 30 ธันวาคม 2565

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 13,997.01 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,452.27 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,974.52 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,749.90 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,476.50 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 12

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 12 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1,002.99 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 547.71 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 25.48 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 250.10 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 13 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 31 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,022.95 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,510.36 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,008.74 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,798.11 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,491.98 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 13

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 13 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 977.05 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 489.64 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 201.89 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 14 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 7-13 มกราคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,139.99 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,540.74 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,081.16 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,949.63 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,492.79 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 14

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 14 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 860.01 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 459.26 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 50.37 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 15 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 14-20 มกราคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,614.88 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,147.94 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,052.72 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,540.13 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 15

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 15 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 385.12 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 16 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 21-27 มกราคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,656.68 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,177.49 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,081.45 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,553.52 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 16

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 16 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 343.32 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 17 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,658.81 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,150.26 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,040.01 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,555.44 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 17

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 17 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 341.19 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 18 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,644.35 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,135.11 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,993.02 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,550.07 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 18

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 18 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 355.65 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 6.98 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 19 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,632.23 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,090.32 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,899.37 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,460.47 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 19

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 19 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 367.77 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 100.63 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 20 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,635.69 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,032.87 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,901.01 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,325.32 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 20

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 20 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 364.31 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 98.99 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 21 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,630.87 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,968.84 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,956.36 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,255.26 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 21

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 21 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 369.13 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 31.16 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 43.64 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 22 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 4 – 10 มีนาคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,623.27 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,948.43 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,993.54 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,216.29 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 22

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 22 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 376.73 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 51.57 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 6.46 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 23 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 11 – 17 มีนาคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,623.27 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,948.43 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,993.54 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,216.29 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 23

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 23 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 376.73 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 51.57 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 6.46 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 24 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 18 – 24 มีนาคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,591.10 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,889.72 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,878.44 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,218.98 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 24

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 24 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 408.90 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 110.28 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 121.56 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 25 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 25 – 31 มีนาคม 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,577.51 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,903.19 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,922.10 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,299.10 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 25

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 25 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 422.49 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 96.81 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 77.90 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 26 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 1 – 7 เมษายน 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,591.10 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,889.72 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,878.44 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,218.98 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 26

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 26 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 417.53 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 63.16 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 27 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 8 – 14 เมษายน 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,602.29 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,061.98 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,136.26 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,443.48 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 27

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 27 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 397.71 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 28 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 15 – 21 เมษายน 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,618.75 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,126.88 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,126.87 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,483.21 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 28

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 28 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 381.25 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

งวดที่ 29 ปี 2555/66

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง 22 – 28 เมษายน 2566

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,622.75 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,132.26 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,128.73 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,543.85 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา งวดที่ 29

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 29 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ – สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 377.25 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
 • ข้าวเปลือกเหนียว – ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิด เฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี 2562/63 – 2564/65 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้าวเปลือกหอมมะลิ

 • ผลผลิตต่อไร่ 360 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 38.89 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 14 ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

 • ผลผลิตต่อไร่ 428 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 37.38 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 16 ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

 • ผลผลิตต่อไร่ 678 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 36.87 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ254 ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า

 • ผลผลิตต่อไร่ 600 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 50 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 30 ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว

 • ผลผลิตต่อไร่ 388 กิโลกรัม/ไร่
 • สิทธิสูงสุดต่อครัวเรือน
  • เนื้อที่ 41.34 ไร่โดยประมาณ
  • ครัวเรือนละ 16 ตัน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)