เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64/65 รอบที่ 1 (งวด 9)

ทั่วไป

221,280 VIEWS

เช็คเงินประกันราคาข้าว ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2564

ช่องทาง เช็คเงินประกันราคาข้าว

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

 1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
  • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง สำหรับงวด 9

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวด 9) ดังนี้

เช็คเงินประกันราคาข้าว รอบ 1 งวด 9 กรมการค้าภายใน

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 3-9 ธันวาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,149.06 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,825.08 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,886.87 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,078.89 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,494.99 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 9 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,850.94 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,174.97 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,113.13 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,921.61 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 3,505.01 บาท

เช็คเงินประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวด 9 กรมการค้าภายใน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)