ครม. เห็นชอบ เงินบริจาคสถาบันวัคซีน ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษี

2,622 VIEWS

วันนี้ (6 พ.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. … กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา การผลิตและการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เช่น เงินบริจาคสถาบันวัคซีน แห่งชาติลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น ซึ่งจะมีการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

เงินบริจาคสถาบันวัคซีน ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้บริจาคสามารถนำ เงินบริจาคสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่บริจาคจริง เหมือนเงินบริจาคให้องค์กรการกุศลสาธารณะทั่วไป

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่นๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการภาษีดังกล่าวช่วยให้ประชาชนและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ของประชาชนและให้ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

กรมสรรพากรชงกระทรวงการคลังเข้า ครม. สนับสนุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ​

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง​ โดยกรมสรรพากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชนในประเทศ จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ​ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไรและมีภารกิจในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการดังนี้

  1. บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ

    ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตาม 1 และ 2 จะต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

  3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่บริจาคทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กรมสรรพากรหวังดึงภาคเอกชนช่วยหนุนวัคซีนด้วยสิทธิประโยชน์จาก เงินบริจาคสถาบันวัคซีน

กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการภาษีข้างต้นจะช่วยจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ เวลานี้ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจในการฟันฝ่าวิกฤติสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปให้ได้ เพื่อคนไทยทุกคน

ทั้งนี้​ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)